PERKEMBANGAN SENI MUZIK DALAM PERADABAN ISLAM DI NUSANTARA

Text-only Preview


PERKEMBANGAN SENI MUZIK
DALAM PERADABAN ISLAM DI NUSANTARA

Oleh:
Abdullah Yusof∗
Awerman Bidin∗∗

Abstract

This article aims to expose the status of music in a
country where majority of its people follow the Islamic
faith. Music in this country does not hold a great
position and this indicates that musical creativity is
always questioned within Islamic law such as in
Indonesia. This indication is not precise without
understanding the meaning and purpose behind the
music. Music represents a creation of man and
constitutes as a part of art, meanwhile, art is one of the
cultural aspects in human life. Therefore, culture is
related to art and also one of the aspects of Islamic
religion’s values. Accordingly, art represents an aspect
of Islamic religion. Hence, in Islam art is not part of the
religion, rather it is part of Islamic cultures. The type of
music that always been implemented by Moslems
throughout the world is of melodic strains with the sweet
voice during a call to prayer, for every newly born baby
boy this called as Azan while Qamat is to be practiced
when a baby girl is born.


∗ Dr. Abdullah Yusof, Ph.D adalah Pensyarah Kanan di Jabatan Sejarah Dan
Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
∗∗ Awerman Bidin, M.A. adalah calon Doktor Falsafah di Jabatan Sejarah Dan
Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.48


Pendahuluan
Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat kewujudan
praktik seni muzik Islam di Nusantara khususnya di Malaysia dan
Indonesia. Persepsi mengenai muzik Islam di kalangan masyarakat di
Nusantara lazimnya tidaklah begitu positif. Hal ini dapat dikaitkan
dengan pandangan bahawa kreativiti dalam bidang muzik selalu
mempermainkan hukum Islam. Petunjuk ini sebenarnya tidaklah
tepat bahkan berdasarkan prasangka semata-mata tanpa mengetahui
terlebih dahulu pengertian yang mendasari seni muzik itu sendiri.

Muzik seperti difahami adalah merupakan hasil cetusan
fikiran dan minda manusia, sedangkan agama Islam adalah anugerah
Allah. Di sudut yang lain, muzik adalah sebahagian daripada
kesenian,
sedangkan
kesenian
adalah
rangkuman
daripada
kebudayaan. Ini menunjukkan bahawa kebudayaanlah yang
berhubungan dengan kesenian. Kebudayaan itu sendiri adalah satu
aspek dari Din Islam. Oleh kerana kesenian merupakan aspek dari
Din Islam maka kesenian bukanlah sebahagian dari agama, namun ia
adalah sebahagian dari Din Islam. Sebagai contoh kisah yang dipetik
dari al-Qur’an (Surah Saba’) mengenai Nabi Daud dan anaknya
Sulaiman a.s. yang menggunakan keindahan seni muzik dengan
iringan alat kecapi bagi merasai keindahan alam sekeliling menerusi
lagu puji-pujian kepada Allah di samping menggambarkan
kebesaran, kesempurnaan dan kemuliaan tuhan.1

Secara umum implementasi agama Islam dalam masyarakat
selalu diiringi oleh seni bunyi atau melodi tertentu bahkan bunyi
pertama yang diperdengarkan kepada bayi orang Islam yang baru
lahir adalah alunan melodi dengan suara yang merdu iaitu suara azan
dan qamat. Begitu juga suara azan untuk panggilan solat

1 Lihat Abdullah Yusof (1999), “Kegiatan Seni dan Hiburan Dalam Islam serta
Hukumnya”, dalam Seni dan Hiburan Dalam Perspektif Islam. Kuala Lumpur:
Penerbit KAGAT dan Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya, h. 1.

49


berkumandang lima kali sehari dilagukan dengan penuh berirama.
Jelas di sini bahawa kesan seni muzik amat besar kerana ia boleh
menggetarkan jiwa dan meninggalkan kesan efektif dan psikomotif di
samping kesan kognitif.2

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna
diciptakan Tuhan. Salah satu keistimewaannya adalah manusia itu
dilengkapi dengan akal dan fikiran. Aktiviti-aktiviti manusia
dicetuskan menerusi akal, fikiran, cipta, rasa, dan karsa mampu
menghasilkan sebuah karya seni yang mengisi kebudayaan. Hasil
karya tersebut menjadi kebanggaan bagi si pencipta, sehingga
sentiasa dijaga kelestariannya. Kebudayaan pada prinsipnya
mempunyai tiga unsur: pertama, kebudayaan sebagai suatu kompleks
dari idea-idea, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan;
kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks yakni aktiviti kelakuan
berpola dari manusia dalam masyarakat; ketiga, kebudayaan sebagai
produk hasil karya manusia.3 Kebudayaan secara umum bererti
hampir semua tindak-tanduk dan tingkah laku dari manusia atau
sekelompok manusia. Kebudayaan Nusantara baik Malaysia
mahupun Indonesia adalah satu kondisi majmuk kerana ia
bermodalkan pelbagai kebudayaan lingkungan wilayah yang
berkembang menurut tuntutan sejarahnya sendiri.4

Salah satu cabang kebudayaan adalah kesenian. Menurut
Umar Khayyam “kesenian adalah salah satu unsur yang
menyangga

kebudayaan.”5
Kesenian
merupakan
ekspresi
kebudayaan manusia. Kesenian timbul kerana proses sosialisasi
budaya. Kesenian tentunya didukung oleh suatu kelompok

2 Lihat Engku Ibrahim Ismail, et. al., (1992), Konsep Seni Dalam Islam, Akademi
Pengajian Melayu, Universiti Malaya, h. 13.
3 Koentjaraningrat (1974), Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: P.
T. Gramedia, h. 15.
4 Umar Khayyam (1981), Seni Tradisi Masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan, h. 16.
5 Ibid., h. 15.

50


masyarakat tertentu dan juga dapat menunjukkan ciri-ciri serta
sejarah budaya dari suatu daerah. Kesenian terdiri daripada beragam
cabang termasuk di antaranya cabang seni persembahan. Seni
persembahan atau pertunjukan bererti sebuah produk tontonan atau
persembahan yang bernilai seni seperti drama, tari, muzik dan teater
yang disajikan di hadapan penonton. Batasan ini senada dengan apa
yang terdapat di Barat dengan istilah performing arts.6 Seni
persembahan di Nusantara umpamanya berpunca dari suatu keadaan
di mana ia tumbuh dalam lingkungan-lingkungan etnik yang berbeda
antara satu sama lain. Ketentuan adat yang merupakan kesepakatan
bersama yang diwariskan secara turun temurun sangat berpengaruh
dan menentukan jatuh bangunnya seni pertunjukan tersebut.7

Dalam kebudayaan Nusantara yang elok dan subur terdapat
bermacam jenis seni pertunjukan seperti tari, muzik, teater, mahupun
resitasi (sastera lisan) lainnya. Situasi seni pertunjukan tersebut
dalam era globalisasi sekarang ini sangat rencam sifatnya; ada yang
berkembang dengan baik, ada yang mampu bertahan dan ada yang
mengalami kemunduran iaitu menuju kepunahan atau kepupusan.
Perkembangan muzik kini berlangsung dalam pelbagai dimensi
kerana ia berkaitan dengan tempat atau negara di mana muzik
tersebut
muncul
dan
berkembang
serta
kekuatan
yang
mempengaruhinya. Baik Malaysia mahupun Indonesia sebagai negara
serumpun yang mempunyai majoriti penduduk Islam, maka
pertumbuhan muzik akan dipengaruhi oleh kebudayaan tempatan dan
kebudayaan Islam.

Secara umum dapat dilihat bahawa di negara-negara yang
mempunyai majoriti penduduk beragama Islam, perkembangan

6 Sal Murgiyanto (1996), “Cakrawala Pertunjukan Budaya Mengkaji Batas dan Arti
Pertunjukan”, Jurnal Masyarakat Seni pertunjukan Indonesia, Th. VII.
Yogyakarta, h. 153.
7 Edi Sedyawati (1981), Pertumbuhan Seni Pertunjukan. Jakarta: Sinar Harapan, h.
52.

51


muziknya tidaklah sesubur berbanding negara yang penduduk
Islamnya adalah minoriti. Hal ini dapat dilihat di beberapa negara
majoriti penduduk beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia,
Brunei Darussalam dan sebagainya. Negara-negara lain seperti
Filipina, Thailand, India, Australia, Amerika Syarikat, Jepun dan
keseluruhan negara-negara di Eropah di mana perkembangan muzik
mereka terus subur. Berhubung hal ini, timbul persoalan apakah
agama Islam tidak merestui atau memberi respons yang baik terhadap
muzik untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Islam.

Tulisan ini akan membicarakan tajuk Perkembangan Seni
Muzik Dalam Peradaban Islam di Nusantara bagi meneliti tentang
kewujudan muzik dalam masyarakat Islam. Baik di kalangan
penggiat mahupun orang awam jarang berusaha memahami secara
mendalam tentang konsep dan definisi serta aspek yang terkandung
dalam seni muzik. Kebiasaan manusia hanya suka memutuskan
justifikasi tentang hukumnya (harus atau haram), tanpa mengkaji
terlebih dahulu falsafah muzik itu sendiri. Mereka jarang mengkaji
nilai yang terkandung dalamnya, termasuk fungsi dan peranannya.
Justeru ketika pengertian muzik belum diperhalusi, wajarkah
penghakiman terus dilakukan. Muzik sebenarnya bersifat natural dan
kita tidak boleh memberikan nilai sama ada nilai baik mahupun nilai
buruk kerana ia bergantung kepada manusia yang mencipta,
mencorak, mengalun dan menggabungkannya serta bagaimana ia
dapat dimanfaatkan oleh manusia.8 Memang jelas apabila muzik itu
boleh menyusahkan hati, mengacaukan fikiran dan keharmonian serta
membangkitkan nafsu maka sudah tentu ia adalah batil.9
Dari segi sejarah, Nabi Muhammad S.A.W. dan para sabahat
pernah berlagu dan berdendang ketika mendirikan masjid Nabawi di

8 Lihat Zubir Ali (1999), “Muzik: Satu Pandangan”, dalam Seni dan Hiburan
Dalam Perspektif Islam
. Kuala Lumpur: Penerbit KAGAT dan Jabatan Pengajian
Media, Universiti Malaya, h. 68.
9 Ibn ‛Abd Rabbih, al-‛Aqd al-Farid, III, h. 178.

52


Madinah dan ketika menggali parit ketika perang Khandak.10 Justeru
itu, al-Ghazali tidak teragak-agak mengemukakan pandangan ulama
berhubung keharusan dan pengharaman mendengar nyanyian dan
muzik.11 Begitu juga penegasan Ibn Taimiyyah bahawa nyanyian dan
muzik harus berupaya memperbaiki hati dan menyucikan jiwa,
bahkan mendengar ayat-ayat Allah dan lagu-lagu tasbih diberi
ganjaran pahala yang besar.12

Inilah masalah pokok dalam masyarakat apabila pembicaraan
tentang muzik dikaitkan dengan hukum agama Islam. Orang dengan
segera dan mudah mengharuskan atau mengharamkannya sehingga
permasalahan sama ada diterima atau ditolak muzik di kalangan
masyarakat Islam tidak pernah selesai. Ramai sarjana yang cuma
mengemukakan definisi tentang muzik termasuk Rizaldi Siagian
yang cuba menterjemahkan pengertian muzik menurut Harvard
Dictionary of Music,
yang pada dasarnya menyatakan bahwa istilah
muzik berasal dari bahasa Yunani, muse, dan lebih spesifik lagi
berasal dari monoiki tehni, seni (tehnik) dari Muse.13

Dalam Ensiklopedia Indonesia, muzik adalah seni menyusun
suara atau bunyi. Ini tidak hanya terhad kepada seni menyusun bunyi
atau suara indah semata-mata kerana suara atau bunyi sumbang
(disonansi) telah lama digunakan dan ramai penggiat dalam industri
muzik yang bereksperimen dengan suara atau bunyi seperti itu. Unsur
penting dalam muzik Barat sebenarnya ialah harmoni dan interaksi
antara nada-nada.14


10 Lihat al-Bukhari, Sahih, h. 126 (Hadith riwayat Anas bin Malik).
11 Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, II, Dimasq, hh. 237 - 239.
12 Rujuk al-Qur’an (39): 17 - 18 dan tafsirannya.
13 Victor Ganap (1993), “Kajian Musik di Jenjang Tersier”, Jurnal Seni
Pengetahuan dan Penciptaan Seni
. Yogyakarta, h. 38.
14 Hassan Shadily (1984), Ensiklopedia Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van
Haove, h. 2316.

53


Berdasarkan kenyataan di atas dapat diambil kesimpulan
bahawa muzik adalah rasa indah yang terkandung dalam diri
seseorang atau sekelompok orang yang diungkapkan melalui karya
dalam perwujudan kombinasi nada-nada atau bunyi yang
mengandung ritma, harmoni, serta mempunyai bentuk, ruang dan
waktu. Justeru itu pada akhirnya dapat mencetuskan rasa indah yang
terkandung dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang
menikmati karya tersebut terutama dalam aspek emosi. Dengan
demikian muzik merupakan sebahagian dari kehidupan manusia,
sedangkan Islam merupakan keperluan manusia dalam menempuh
kehidupan ke arah yang lebih baik. Maka, antara muzik dengan Islam
tentu ada kesatuan yang menghubungkan, paling tidak ada benang
merah yang menghubungkan di antara keduanya menurut hukum
Islam serta implementasinya di tengah-tengah kehidupan umat Islam,
terutama di Nusantara.

Berdasarkan latar belakang di atas, ternyata banyak perkara
yang menarik untuk diungkapkan melalui tulisan ini, yang pada
akhirnya dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi dunia seni
pertunjukan khususnya di negara-negara yang terdapat majoriti umat
Islam di rantau ini. Dari aspek tertentu, ia dapat menjadi pedoman
bagi para peminat dan para pencipta karya musik yang masih ragu-
ragu berhubung kedudukan muzik dari perspektif hukum Islam.
Tulisan ini akan mengupas pandangan Islam berhubung seni muzik
dan pengkaryaannya serta bagaimana implementasi muzik dapat
diterapkan kehidupan umat Islam.

Permasalahan

Kedudukan muzik di sesebuah negara seperti Indonesia dan
Malaysia atau negara-negara lain rantau ini sudah tentu dikaitkan
dengan pelbagai kelompok yang melibatkan ramai orang dari
kepelbagaian etnik, penganut agama dan budaya yang berbeza.
Justeru itu, adalah wajar dibentuk atau ditubuhkan satu badan khas

54


berautoriti mengawal aspek ini dengan pembiayaan dan kawalan oleh
pemerintah. Peranannya bukan setakat memperkembangkan aktiviti
berkaitan seni muzik, bahkan membina konsep baru tentang muzik
serta kaedah pelaksanaannya dengan melibatkan penyertaan golongan
agama bertaraf sarjana sebagai pembimbing dan pemikir agar ianya
selari dengan tuntutan Islam. Untuk membicarakan muzik agar selari
dengan hukum-hukum Islam, kita perlu meninjau sejauh mana
pengamalan muzik yang pelbagai itu di tengah-tengah kehidupan
manusia sebagai makhluk berbudaya. Berhubung hal ini Sayyed
Hossein Nasr pernah menegaskan sepertimana berikut:

Tak seorangpun dapat menemukan cikal-bakal
seni Islam di dalam ilmu-ilmu pengetahuan yuridis
dan teologis, baik keduanya berhubungan erat
dengan hukum Ilahi maupun masalah penegasan
dan pembelaan prinsip-prinsip keimanan Islam.
Secara peribadi seorang teologi seperti Al-Ghazali
telah menulis tentang keindahan. Beberapa penulis
yang tentang ilmu hukum (fikih) seperti Baha’ Al-
Din Al-‘Amili bahkan membangun taman-taman
yang indah, namun risalah-risalah tentang teologi
(kalam) atau ilmu hukum (fikih) yang memberikan
penjelasan tentang masalah-masalah seni dan
estetika Islam tidaklah dikenal
”.15
Berdasarkan petikan di atas timbul tanggapan dalam masyarakat
Islam bahawa muzik tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam
adalah benar. Ini kerana hukum bermain muzik atau hukum muzik
dalam Islam tidak terdapat dalam al-Qur’an. Muzik adalah
merupakan buah karya dari manusia, sedangkan agama turun dari
Ilahi. Dari sudut lain, muzik adalah sebahagian kesenian, sedangkan
kesenian adalah aspek dari kebudayaan. Dengan demikian

15 Seyyed Hoseein Nasr (1993), Spiritualitas dan Seni Islam. Bandung: Mizan, h.
16.

55


kebudayaanlah yang berhubungan dengan kesenian. Dan kebudayaan
itu adalah satu aspek dari Din Islam. Maka kesenian adalah juga
merupakan aspek dari Din Islam. Jelas di sini bahawa kesenian
bukanlah sebahagian dari agama, namun ia adalah sebahagian
daripada Din Islam”.16

Justeru itu dapat difahami bahawa karya seni yang diciptakan
adalah realiti baru yang sentiasa berubah-ubah kerana ia merupakan
ciptaan manusia, sedangkan yang abadi adalah ciptaan Allah. Agama
pula adalah abadi dalam kebenarannya, sedangkan karya seni adalah
universal. Ia muncul dan tumbuh di mana-mana dan sepanjang masa,
sedangkan agama tidaklah muncul dan tumbuh di mana-mana
sepanjang waktu. Berikutnya Sidi Gazalba telah memberi penegasan
berikut:

Alam dan firdaus mengandung nilai estetik yang
agung tetapi alam firdaus dan Al-Qur’an itu
bukanlah karya seni. Karya seni berhubungan
dengan manusia bukan dengan Tuhan. Kembali
dipertegas dalil bahwa seni itu adalah kebudayaan
bukan agama. Sekalipun apa yang diciptakan
Tuhan itu mengandung nilai estetik namun ia tidak
dikatakan karya seni
”.17

Sungguhpun muzik tidak ada dasar hukumnya dalam al-
Qur’an, maka alangkah baiknya dilihat dari sudut lain seperti
pengamalannya di tengah-tengah masyarakat. Muzik adalah
sebahagian dari sebuah karya seni yang secara realitinya boleh
diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat Islam tanpa disedari.
Misalannya membaca al-Qur’an dengan menggunakan irama
sepertimana dalam tilawah atau musabaqah al-Qur’an di mana irama

16 Sidi Gazalba (1981), Islam dan Kesenian. Jakarta: Pustaka Alhusna, h. 104.
17 Ibid., h. 126.

56


al-Qur’an (bacaan bertarannum) mempunyai nilai estetik yang tinggi.
Kedua, menyeru azan dengan unsur melodi dan suara yang merdu.
Ketiga, menyanjung Allah dan Rasul-Nya dengan lagu-lagu yang
diiringi oleh alat muzik.18 Kesemuanya itu mengandung aspek-aspek
muzikal seperti melodi, lirik dan suara yang merdu. Dalam hal ini
Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahawa:

Panggilan
salat
(al-azan)
hampir
selalu
dikumandangkan dengan lagu, sebagaimana
halnya

Al-Qur’an
Al-Karim
yang
dengan
melagukannya merupakan hidangan yang sangat
bergizi bagi jiwa kaum mukmin, sekalipun secara
teknik melagukan Al-Qur’an tidak pernah disebut
dengan musik tetapi musiqa atau ghina
’ ”.19

Begitu juga hadith Nabi Muhammad S.A.W. yang dipetik
oleh Sidi Gazalba sepertimana maksud berikut:

" Hendaklah kamu baguskan akan Al-Qur’an
dengan suaramu, karena suara yang bagus
menambah kebagusan Al-Qur’an. (H.R. Imam-
imam Al-Hakim, Al-Darimy dan Ibnu Nasar dari
Al-Bara bin ‘Azib). Bagi Allah sangat mendengar
akan orang yang bagus suaranya dengan Al-
Qur’an yang keras bacaannya daripada suara
seorang yang mempunyai biduanita perempuan
mendengar nyanyiannya. (H.R. Imam-imam Ibnu
Majah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari Fadalah
bin Abaid)
."20


18 Ibid., hh. 129 - 130.
19 Seyyed Hossein Nasr (1993), op.cit., h. 165.
20 Sidi Gazalba (1981), op.cit., h. 127.

57