PETICIA ZA REFERENDUM

Text-only Preview

Peticia za lepie Slovensko
(za referendum)
My, dolupodpisani obania SR, iadame prezidenta SR vyhlasi referendum s nasledovnymi otazkami:
1. Suhlasite s tym, aby sa zuila trestnopravna imunita poslancov NR SR len na hlasovania a vyroky v NR SR a v jej
organoch?
2. Suhlasite so zavedenim protikorupnych opatreni v rozsahu Protikorupneho minima 2012 z prilohy peticie?
3. Suhlasite so sfunknenim intitutu referenda tak, e

a. sa znii poet podpisov obanov potrebnych na jeho vyhlasenie na 150 000,
b. zrui sa povinna minimalna uas voliov potrebna pre platnos referenda,
c.

vysledky referenda budu ma pravnu silu ustavneho zakona a ich zmena bude mona iba novym
referendom?
.
Meno a priezvisko
Adresa trvaleho pobytu
Datum
Podpis
(mesto celym slovom)
narodenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Osobne udaje ziskane na uely tejto vyzvy nebudu iadnym sposobom spracovavane a nebudu poskytnute tretim osobam.
Podpisanie peticie neznamena, e suhlasite s odpoveou "ano" na kadu z poloenych otazok. Znamena len, e suhlasite s
poloenim vetkych uvedenych otazok v referende. V referende sa bude hlasova o kadej otazke osobitne.
Petiny vybor:
MUDr. Dana ahojova, Hlavaikova 24, 841 05 Bratislava, poverena pre styk s organmi verejnej spravy
Bc. Miroslav Hrivik, Vajanskeho 865, 024 01 Kysucke Nove Mesto
Ing. Marian Oravik, Stefanika 589/66, 907 01 Myjava

Vyplnene petine harky zasielajte na adresu:
Stefan Miik, Pukinova 615/1, 083 01 Sabinov
Tento petiny harok zozbieral (meno, adresa):