Podanie o urlop macierzyński

Text-only Preview

.......................................
.......................................
(imi i nazwisko pracownika)
(miejscowo i data)
.......................................
(adres pracownika)
.......................................
(nazwa pracodawcy)
.......................................
(adres pracodawcy)
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyskiego
Na podstawie art. 180 Kodeksu pracy wnosz o udzielenie przysugujcego mi urlopu
macierzyskiego w zwizku z przewidywan dat porodu okrelon w zawiadczeniu
lekarskim na ...................................... w okresie od dnia ................................................... do
dnia porodu, a w pozostaym wymiarze w okresie od dnia porodu a do wyczerpania tego
urlopu w cznym wymiarze ...................................... tygodni.
.......................................
(podpis pracownika)
.
wniosek-o-urlop.pl

Document Outline