PRINTABLE RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1

Text-only Preview


DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 1 (KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH)UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk

1.NOMBOR 1.1 Menyatakan
(i)
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan kuantiti melalui
ASI
menghasilkan idea melalui
R
BULAT
kuantiti secara intuitif.
perbandingan banyak atau sedikit,
E
pemerhatian, dan menyatakan
P
HINGGA

sama banyak atau tidak sama banyak
O
idea secara lisan.

100
dan lebih atau kurang secara:
NILAI MURNI DAN SIKAP


(a)
KEUSAHAWANAN:
1
DAN
Kumpulan yang mempunyai banyak
R
Bekerjasama dalam kumpulan
dan sedikit objek.
O
dan berani membuat keputusan.
B
(b) Membandingkan dua kumpulan
BBM:
M
secara padanan.
Objek sebenar, kad gambar dan
NO
(c)
lembaran kerja 1-3 (rujuk modul)
Pola yang berlainan dengan

menggunakan dua kumpulan objek.
KREATIVITI DAN INOVASI:
1.2 Menama dan
ii)
Membuat perbandingan melalui

Menamakan nombor hingga 100:
pemerhatian, menghasilkan idea
menentukan nilai.

bermakna dan menterjemahkan

(a) Membilang objek dalam kumpulan.
idea melalui penulisan.

(b) Menamakan nombor bagi kumpulan
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:


objek sebagai mewakili kuantiti.
Kerjasama, berdisiplin, tolong-
2
(c) Membandingkan dua kumpulan objek menolong, bertanggungjawab,
untuk menentukan kumpulan lebih
yakin diri.
atau kurang satu hingga sembilan.
BBM:
(d)
Guli,biji saga, kacang tanah,kad
Menamakan angka.
imbasan ,lampiran A dan

lembaran kerja 4 (rujuk modul)DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk

(i)
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menentukan nilai nombor hingga 100:
Menterjemahkan idea kepada

bentuk konkrit, membuat
a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor
perbandingan melalui
yang disebut dengan menggunakan
pemerhatian dan menyusun
objek sebenar, gambar, garis nombor
maklumat ikut kriteria.
3
TMK:
dan abakus 4:1.
dan
Murid menggunakan abakus
b)
4
Memadankan kumpulan objek dengan
bagi mewakilkan nombor.
nombor.
NILAI MURNI DAN SIKAP


c)
KEUSAHAWANAN:


Membandingkan nilai dua nombor dan
Bekerjasama dalam kumpulan
menyatakan hubungannya “lebih

dan berani menyatakan idea.
daripada” dan “kurang daripada”.
BBM:

d)
Objek sebenar, kad nombor,

Menyusun kumpulan objek, kad
gambar dan kad angka mengikut tertib abakus 4:1 dan lembaran kerja 5-
8 (rujuk modul).
menaik dan tertib menurun.
e) Membandingkan dua nombor dan
menyebut
sebarang nombor yang terletak di
antaranya.
1.3 Menulis nombor.
(i) Menulis nombor hingga 100 dalam:
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian dan
(a) Angka
5
analisis ,menyusun maklumat
(b) Perkataan


mengikut kriteria.


TMK:
Murid menggunakan abakus
bagi mewakilkan nombor.
DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama dalam kumpulan

dan berani menyatakan idea.
BBM:
Objek sebenar, kad nombor,
abacus 4:1 dan lembaran kerja 9-
11 (rujuk modul).
1.4 Melengkapkan
(i)
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membilang nombor dalam lingkungan
Menggunakan deria,
sebarang rangkaian
100 secara:
menggabung jalin berdasarkan
nombor.
(a) Satu-satu
maklumat yang ada dan
(b) Dua-dua
menyusun maklumat mengikut
(c) Lima-lima
kriteria.
(d) Sepuluh-sepuluh
TMK:
tertib menaik dan menurun dengan
Membilang nombor
menggunakan pelbagai objek dan garis
berpandukan garis nombor yang
disediakan dalam bentuk Power
nombor.
Point.
6

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Yakin pada diri sendiri dan
disiplin.
BBM:
Objek sebenar seperti guli,
pensel, buku, garis nombor, kad
nombor 0-100 dan lembaran
kerja 12-13 (rujuk modul).

DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untukKREATIVITI DAN INOVASI:
(i ) Melengkapkan sebarang rangkaian
Menghubungkait, menyusun
nombor dalam lingkungan 100 secara:
maklumat dan membuat sekuen.
TMK:
(a) Satu-satu
Melengkapkan garis nombor
(b) Dua-dua
yang disediakan dalam bentuk
(c) Lima-lima
Power Point.
7

(d) Sepuluh-sepuluh
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:

tertib menaik dan menurun.
Sikap kerjasama semasa

menjalankan aktiviti
berkumpulan.
BBM:
Garis nombor, kad nombor 1-100
dan lembaran kerja 14-15 (rujuk
modul).
1.5 Menentukan nilai
(i) Menyatakan nilai tempat bagi sebarang
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menggunakan alat (dekak-
tempat bagi nombor.
nombor hingga 100.
dekak), mengenalpasti ciri,
(i ) Menyatakan nilai digit bagi sebarang
menyusun maklumat mengikut
nombor hingga 100.
kriteria dan mengimbas kembali
(i i) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit
idea.
bagi sebarang nombor dengan
TMK:
8

menggunakan abakus 4:1.
Penggunaan abakus bagi
mewakilkan nombor.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Didiplin diri.
BBM:
Dekak-dekak, blok asas, kad
imbasan dan lembaran kerja 16-
18 (rujuk modul).
DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk
1.6 Menganggar.
(i)
KREATIVITI DAN INOVASI:
Memberi anggaran bilangan objek
Membuat inferens dan membuat
yang munasabah dengan
penganggaran melalui
(a) Menyatakan kuantitinya.
pemerhatian.
(b) Menggunakan perkataan “lebih
NILAI MURNI DAN SIKAP
daripada” dan “kurang daripada”.
KEUSAHAWANAN:
9

Memupuk sikap ingin tahu dan
berdikari.
BBM:
Guli atau objek sekeliling kelas,
bekas yang berlainan saiz, kad
gambar dan lembaran kerja 19-
20 (rujuk modul).

1.7 Membundarkan
(i) Membundarkan nombor bulat kepada
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat penghampiran dan
nombor bulat.
puluh terdekat dengan menggunakan
penganggaran, membina
garis nombor.
pemahaman melalui alat yang
bersesuaian dan pemerhatian
situasi sekeliling.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:

10

Berani dan sikap kerjasama.
BBM:
Dekak-dekak, garis nombor dan
lembaran kerja 21-22 (rujuk
modul).
DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk
1.8 Melengkapkan
(i)
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenal pasti pola bagi siri nombor
Mencari hubungkait, mengesan
pola nombor.
yang diberi.
sebab dan mengubah suai idea.

(i ) Melengkapkan pelbagai pola nombor
NILAI MURNI DAN SIKAP
11

yang mudah.
KEUSAHAWANAN:
Ketelitian dan cekap.
BBM:
Garis nombor, bongkah dan
lembaran kerja 23-26 (rujuk
modul).
KREATIVITI DAN INOVASI:


2. TAMBAH
2.1 Mengenal pasti
(i) Menyatakan pasangan nombor bagi
Menghasilkan idea dari
DAN TOLAK
pasangan nombor
jumlah nombor yang diberi.
ASI
R

pemerhatian, menilai idea
E
untuk membentuk
(i ) Menyebut jumlah dua nombor.
P
secara kritis dan mengubahsuai
O

satu nombor yang
(i ) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi
idea.


berkaitan.
jumlah nombor yang diberi.

NILAI MURNI DAN SIKAP
12
DAN


KEUSAHAWANAN:
R
O


Yakin, sikap ingin mencuba dan
B
tidak putus asa.
M

BBM:
NO

Objek seperti guli, gula-gula, blok
warna, kad gambar dan
lembaran kerja 27-30 (rujuk
modul).
2.2 Mengenal simbol.
(i) Menggguna dan mempelbagaikan
KREATIVITI DAN INOVASI:

perbendaharaan kata yang relevan
Menghasilkan idea dari
13


dalam konteks tambah dan tolak.
pemerhatian, fenomena
(i ) Memperkenalkan simbol bagi tambah,
dapatan makna, membuat
tolak dan sama dengan.
perkaitan dan mengubahsuai

idea.


DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk
(i i) Menggunakan simbol tambah, tolak
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:

dan sama dengan bagi menulis ayat
Yakin, kerjasama dan cekal.
matematik berdasarkan situasi yang
TMK:


diberi.
Penggunaan Power Point.
BBM:
Objek seperti guli, gula-gula, blok
warna, kad gambar, kad
perkataan, kad simbol + / - dan
lembaran kerja 31-32 (rujuk
modul).KREATIVITI DAN INOVASI:
2.3 Tambah dan tolak (i) Tambah dan tolak dalam lingkungan
Mengimbas kembali idea,
dalam lingkungan
fakta asas:
praktikkan proses kreatif untuk
100.

menghasilkan idea secara

(a) Menyatakan secara spontan fakta asas
berterusan.

tambah.
TMK:
(b) Menyatakan secara spontan fakta asas
Penggunaan Power Point dan
abakus bagi penambahan dan
tolak.
14,
penolakan.
(c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar
15,
NILAI MURNI DAN SIKAP

dengan fakta asas tambah.
KEUSAHAWANAN:
dan
(d) Menggunakan strategi tertentu bagi
Berani mencuba, ketelitian,
16
kesungguhan dan sifat tidak
membina dan menyatakan fakta asas
putus asa- Mengaitkan
tambah dan tolak.
penolakan dan penambahan
(e) Menggunakan abakus 4:1 untuk
dalam aktiviti jual beli barang.
mewakilkan pengiraan tambah dan
BBM:
Kad gambar, kad simbol =/-,
tolak.
abakus 4:1 dan lembaran kerja

33-36 (rujuk modul).


DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk
(i ) Tambah dan tolak dalam lingkungan
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengendalikan alat dengan
100:
prosedur yang teratur,

mengubungkait idea dan
(a) Melaksanakan pengiraan tambah dan
mengimbas kembali idea.
17,
tolak.
TMK:
18,
(b) Menggunakan abakus 4:1 untuk
Penggunaan Power Point untuk

menghasilkan ayat matematik
dan
mewakilkan pengiraan tambah dan
dan penggunaan abakus bagi
19
tolak.
pengiraan penambahan dan
(c) Menggunakan strategi pengiraan
penolakan.
secara mental bagi penambahan dan
NILAI MURNI DAN SIKAP
penolakan.
KEUSAHAWANAN:
Didiplin diri.

BBM:
Abakus 4:1 dan lembaran kerja
37-45 (rujuk modul).
2.4 Membina dan
(i) Mereka cerita masalah tambah dan
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat simulasi, membuat
menyelesaikan
tolak dalam lingkungan 100.
pemerhatian dan analisis idea
masalah yang
(i ) Menyelesaikan masalah tambah dan
untuk mengenalpasti masalah
melibatkan situasi
tolak melalui simulasi atau model situasi.
dan menyelesaikannya serta
cerita bagi operasi
(i i)Menyelesaikan masalah tambah dan
praktikkan proses kreatif untuk
20

tambah dan tolak.
tolak yang melibatkan situasi harian.
menghasilkan idea secara

berterusan.

TMK:
Penggunaan Power Point untuk
paparan gamabr dan ayat
matematik serta penggunaan
abakus bagi pengiraan
penambahan dan penolakan.DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani menyatakan idea,


bertanggungjawab terhadap
keputusan dan berani
mengambil risiko.
BBM:
Gambarajah dan lembaran
kerja 46-47 (rujuk modul).
3. PECAHAN 3.1 Mengenal pasti
(i) Mengenal pasti satu perdua dan satu
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri, menerokai

konsep satu perdua
perempat dengan mengunakan
dan mencari makna melalui

dan satu perempat.
perkataan ”setengah”, “separuh” dan
pengalaman dan pemerhatian.


”suku” dengan menggunakan bahan
NILAI MURNI DAN SIKAP
ASI

konkrit, gambar dan lipatan kertas.
KEUSAHAWANAN:
R
E

Ketelitian, cermat dan saling
P


O
berkongsi dengan rakan.


BBM:
21


Buah epal, kek, kertas A4 atau
DAN
R

kertas lukisan dan lembaran kerja
O
48-49 (rujuk modul).
B
MNO

DISEDIAKAN OLEH : PN. WAN ILYANI YUSRINA BINTI WAN MUSTAMA, SK JIJAN, NEGERI SEMBILAN 2011

UG
G


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
ING
IDAN
TAJUK
KANDUNGAN
M
B
Murid berupaya untuk :
Murid dibimbing untuk
4. WANG
4.1 Mengenal pasti
(i) Mengenal pasti mata wang Malaysia
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri, menterjemah
HINGGA
ringgit dan sen.
dalam bentuk syiling dan wang kertas.
idea, menghubungkait dan
RM10

(i ) Mewakilkan nilai wang:
menganalisis persamaan dan

(a) Sen hingga RM1.
perbezaan.

(b) Ringgit hingga RM10.
(i i) Mewakilkan nilai wang dengan
TMK:
ASI
R

menggunakan abakus 4:1.
Penggunaan Power Point dan
E
P

(iv) Menukar wang:
abakus bagi mewakilkan nilai
O
wang.
22

(a) Syiling hingga 1 ringgit.
KEUSAHAWANAN:
dan

(b) Ringgit hingga RM10.
Mengaitkan penggunaan wang
DAN
23
R
dalam aktivit jual beli.
O
B

NILAI MURNI DAN SIKAP
M
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama, jimat-cermat, teliti,
NO
jujur ,amanah dan bersyukur.
BBM:
Duit syiling dan duit kertas, kad
gambar, abakus 4:1 dan
lembaran kerja 51-53 (rujuk
modul).4.2 Tambah dan tolak (i) Tambah dan tolak:
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea,
24
melibatkan wang.
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
memberi pelbagai contoh
dan

(i ) Tambah dan tolak melibatkan wang
berkaitan tugasan dan
25
mempraktikkan penyelesaian
dengan menggunakan abakus 4:1.
masalah.