PROBA, HDHD, GFG

PROBA, HDHD, GFG screenshot

Text-only Preview

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

KZBIH -08 ŠIFARSKI POPIS ZANIMANJA
1 RUKOVODIOCI/MENADŽERI/
11
ýLANOVI DRŽAVNIH I UPRAVNIH TIJELA, VISOKI DUŽNOSNICI I ZAKONODAVCI
111
ZAKONODAVCI I VISOKI DUŽNOSNICI
1111 ZAKONODAVCI
ýlan /delegat - poslanik doma parlamenta /skupštine entiteta
ýlan predsjedništva BiH
ýlan Predstavniþkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dopredsjedavajuüi Vijeüa ministara BiH
Gradonaþelnik
Ministar u Vijeüu ministara BiH
Ministar u Vladi entiteta
Ministar u vladi kantona - županije
Opüinski naþelnik
Podpredsjednik entiteta
Poslanik kantonalne - županijske skupštine
Poslanik opüinskog vijeüa/ skupštine
Predsjedavajuüi / predsjednik doma parlamenta / skupštine entiteta
Predsjedavajuüi Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajuüi gradskog vijeüa/skupštine
Predsjedavajuüi kantonalne - županijske skupštine
Predsjedavajuüi opüinskog vijeüa/skupštine
Predsjedavajuüi Predsjedništva BiH
Predsjedavajuüi predstavniþkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajuüi Vijeüa ministara BiH
Predsjednik entiteta
Predsjednik Vlade entiteta
Predsjednik vlade kantona - županije
Zamjenik ministra u Vijeüu ministara BiH
Zamjenik predsjedavajuüeg /potpredsjednik doma parlamenta /skupštine entiteta
Zamjenik predsjedavajuüeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Zamjenik predsjedavajuüeg Predstavniþkog doma Parlamentarne skupštine BiH
1112
VISOKI VLADINI SLUŽBENICI I OSTALI DUŽNOSNICI
Ambasador
Ataše
ýlan Upravnog odbora Centralne banke BiH
Direktor Agencije za bankarstvo
Direktor Agencije za privatizaciju
Direktor uprave
Direktor upravne ustanove
Direktor upravnog organa u sastavu ministarstva
Direktor Zavoda za raþunovodstvo i reviziju
Direktor Zavoda za platni promet

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Direktor Zavoda za reviziju
Glavni federalni inspektor
Guverner Centralne banke BiH
Javni pravobranilac
Javni tužilac
Konzul
Ombudsmeni
Opunomoüeni ministar ambasade
Otpravnik poslova u ambasadi
Pomoünik direktora upravne ustanove i uprave
Pomoünik ministra
Predsjednik Federalnog vijeüa za prekršaje
Predsjednik kantonalnog - županijskog / oblasnog suda
Predsjednik opüinskog suda
Predsjednik Suda za ljudska prava u entitetu
Predsjednik Ustavnog suda BiH
Predsjednik Ustavnog suda entiteta
Predsjednik Vrhovnog suda entiteta
Rukovodilac vladinog ureda
Savjetnik ministra
Sekretar diplomatsko konzularnog predstavništva
Sekretar gradskog vijeüa
Sekretar ministarstva
Sekretar opüinskog vijeüa
Sekretar parlamenta / skupštine
Sekretar radnog tijela parlamenta / skupštine
Sekretar radnog tijela vlade
Sekretar Skupštine kantona
Sekretar Vlade
Stariješina vladinog ureda
Vicekonzul
Visoki þelnik institucije drugdje nerazvrstan
Zamjenik direktora uprave
Zamjenik direktora upravne ustanove
1114
VISOKI DUŽNOSNICI INTERESNIH ORGANIZACIJA
Podpredsjednik /dopredsjednik Komore
Predsjednik saveza
Predsjednik humanitarne organizacije
Predsjednik komisije za ljudska prava
Predsjednik komisije za zaštitu okoline
Predsjednik komore
Predsjednik politiþke stranke
Predsjednik posebne interesne organizacije
Predsjednik poslovnog udruženja
Predsjednik sindikata
Predsjednik strukovnog udruženja
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
2

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


Predsjednik zadružnog saveza
Predstavnik stranke za odnose na javnošüu
Savjetnik komore
Savjetnik predsjednika politiþke stranke
Sekretar humanitarne organizacije
Sekretar komore
Sekretar politiþke stranke
Sekretar poslovne interesne organizacije
Sekretar sindikata
112
GENERALNI DIREKTORI I ýLANOVI UPRAVA
1120 GENERALNI
DIREKTORI
I ýLANOVI UPRAVA
ýlan nadzornog savjeta preduzeüa
ýlan uprave preduzeüa
Direktor direkcije
Generalni direktor
Izvršni direktor
Prorektor
Rektor univerziteta
12
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI I POSLOVNI MENADŽERI
121
MENADŽERI UPRAVNO-ADMINISTRATIVNIH I POSLOVNIH JEDINICA
1211 FINANSIJSKI
MENADŽERI
Direktor finansija i raþunovodstva
Direktor malog preduzeüa za finansijske poslove
Direktor malog preduzeüa za raþunovodstvene poslove
Direktor malog preduzeüa za raþunovodstveno-finansijske poslove
Direktor unutrašnje finansijske kontrole
Direktor revizije za poslovanje poduzetnika
1212 KADROVSKI
MENADŽERI/MENADŽERI ZA HUMANE RESURSE/
Direktor pravne, kadrovske i opüe službe
Direktor Zavoda/Agencija za zapošljavanje
Sekretar preduzeüa
Sekretar ustanove
Steþajni upravnik
1213
MENADŽERI ZA OPûE POSLOVE I PLANIRANJE
Direktor internog glasila
Direktor službe drugdje nerazvrstan
Direktor službe obezbjeÿenja
Direktor zaštite okoline i sigurnosti na radu
1219 UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI
I
POSLOVNI MENADŽERI DRUGDJE NERASPORE ENI
Direktor kontrole
Direktor male modne agencije
Direktor malog preduzeüa za dizajniranje
Direktor malog preduzeüa za liþne usluge
Direktor malog preduzeüa za posredovanje nekretninama
Direktor malog preduzeüa za pranje i þišüenje
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
3

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Direktor malog preduzeüa za tehniþko ispitivanje i analize
Direktor malog projektnog ureda
Direktor malog veterinarskog društva
Direktor nacionalnog parka
Direktor poslova uspostave informacionog sistema
Direktor poslovanja pogrebnoga preduzeüa
Direktor poslovanja preduzeüa komunalne þistoüe
Direktor poslovanja preduzeüa liþne usluge
Direktor poslovanja preduzeüa za istraživanje i razvoj
Direktor poslovanja preduzeüa za iznajmljivanje
Direktor poslovanja preduzeüa za nespomenute poslovne usluge
Direktor poslovanja preduzeüa za posredniþke poslove
Direktor poslovanja preduzeüa za promet nekretninama
Direktor poslovanja preduzeüa za uklanjanje otpadnih voda
Direktor poslovanja privatnih agencija i fondova
Direktor poslovanja veterinarske ustanove
Direktor za ekološke poslove
Direktor za organizaciju rada
122
MENADŽERI ZA MARKETING, PRODAJU I RAZVOJ
1221 MENADŽERI
ZA MARKETING I PRODAJU
Direktor komercijalne službe
Direktor malog preduzeüa za poslovne usluge
Direktor marketinga
Direktor prodaje
Direktor prodajne promocije
1222
MENADŽERI ZA OGLAŠAVANJE I ODNOSE S JAVNOŠûU
Direktor malog preduzeüa za ispitivanje javnog mišljenja
Direktor službe za odnose s javnošüu
Direktor službe za oglašavanje
1223 MENADŽERI
ZA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
Direktor razvojno-istraživaþke službe
13
MENADŽERI ZA PROIZVODNJU I SPECIJALNE USLUGE
131 MENADŽERI
PROIZVODNJE
U POLJOPRIVREDI, ŠUMARSTVU I RIBARSTVU
1311 MENADŽERI
PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
Direktor botaniþkog vrta
Direktor malog lovišta
Direktor malog lovno-uzgojnog preduzeüa
Direktor malog poljoprivrednog preduzeüa
Direktor malog povrtlarskog preduzeüa
Direktor malog preduzeüa za poljoprivredne radove
Direktor malog rasadnika
Direktor malog šumarskog preduzeüa
Direktor malog šumarskog rasadnika
Direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog preduzeüa
Direktor proizvodnje i poslovanja šumarskog preduzeüa
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
4

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


Direktor proizvodnje poljoprivrednog preduzeüa
Direktor zoološkog vrta
1312 MENADŽERI
PROIZVODNJE
U RIBARSTVU I AKVAKULTURI/RIBOGOJSTVU
Direktor malog ribarskog preduzeüa
Direktor proizvodnje ribarskog preduzeüa
MENADŽERI PROIZVODNJE U RUDARSTVU, PRERA IVAýKOJ
132
DJELATNOSTI,GRA EVINARSTVU I LOGISTICI
1321
MENADŽERI PROIZVODNJE U PRERA IVAýKIM DJELATNOSTIMA
Direktor dijela preduzeüa za proizvodnju termoelektriþne energije
Direktor malog proizvodnog preduzeüa
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa u preraÿivaþkoj djelatnosti
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa u proizvodnji termoelektriþne energije
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa za snabdjevanje elektriþnom energijom
,gasom i vodom
Tehniþki direktor u termoelektrani
1322
MENADŽERI PROIZVODNJE U RUDARSTVU
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa u rudarstvu
1323
MENADŽERI PROIZVODNJE U GRA EVINARSTVU
Direktor malog graÿevinskog preduzeüa
Direktor proizvodne i operativne jedinice graÿevinskog preduzeüa
1324 MENADŽERI
NABAVE, LOGISTIKE I SRODNI
Direktor distribucije
Direktor malog preduzeüa za prevoz opasnih materija
Direktor malog preduzeüa za usluge putniþkih agencija
Direktor malog preduzeüa za usluge turistiþkih agencija
Direktor malog prevoznog preduzeüa
Direktor malog skladišta
Direktor malog špediterskog preduzeüa
Direktor meÿunarodnog putniþkog saobaraüaja u preduzeüima
Direktor meÿunarodnog teretnoga saobraüaja u preduzeüima
Direktor nabave
Direktor poslovanja preduzeüa za cjevovodni transport
Direktor poslovanja preduzeüa za drumski saobraüaj
Direktor poslovanja preduzeüa za ostale usluge u saobraüaju
Direktor poslovanja preduzeüa za vazdušni saobraüaj
Direktor poslovanja putniþke i turistiþke agencije
Direktor poslovanja skladišta
Direktor poslovanja špediterskog preduzeüa
Direktor poslovanja željezniþkog saobraüaja
Direktor pošta
Direktor pretovarne operative
Direktor prihvata i otpreme na aerodromu
Direktor prijevoza opasnih materija u preduzeüu
Direktor prijevoza u brodarskom preduzeüu
Direktor saobraüaja autobuske stanice
Direktor skladišne službe
Šef željezniþkoga saobraüaja
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
5

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

133
MENADŽERI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU
1330
MENADŽERI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU
Direktor malog preduzeüa za raþunarske usluge
Direktor malog telekomunikacionog preduzeüa
Direktor odjela za raþunarske usluge
Direktor službe za raþunarske usluge
Direktor telekomunikacija
134
MENADŽERI ZA PROFESIONALNE USLUGE U ZDRAVSTVU, ŠKOLSTVU, SOCIJALNOJ
ZAŠTITI, FINANSIJAMA I SRODNI

1341
MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA USLUGA ZAŠTITE DJECE
Direktor ustanove za brigu o djeci
1342
MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA USLUGA ZDRAVSTVA
Direktor male zdravstvene ustanove
Direktor poslovanja zdravstvene ustanove
1343
MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA ZAŠTITE STARIJIM OSOBAMA
Organizator zdravstvene njege
Organizator zdravstvenog odgoja
1344
MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
Direktor male ustanove socijalnog rada
Direktor podruþne službe za socijalni rad
Direktor ustanove socijalnog rada
Direktor za socijalno osiguranje
1345
MENADŽERI U PODRUýJU OBRAZOVANJA
Dekan
Direktor male obrazovne ustanove
Direktor osnovne škole
Direktor podruþne službe
Direktor poslovanja preduzeüa za intelektualne usluge
Direktor predškolske ustanove
Direktor srednje škole
Prodekan
1346
MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA FINANSIJSKIH USLUGA I OSIGURANJA
Direktor male mjenjaþnice
Direktor poslovanja osiguravajuüega društva
Direktor poslovanja preduzeüa za finansijsko posredovanje
Direktor revizije za poslovanje banaka i finansijskih organizacija
Direktor sektora banke
1349
MENADŽERI ZA PROFESIONALNE USLUGE U ZDRAVSTVU, ŠKOLSTVU, SOCIJALNOJ
ZAŠTITI, FINANSIJAMA I SRODNI

Direktor arhiva
Direktor galerije
Direktor muzeja
14
MENADŽERI U UGOSTITELJSTVU, TRGOVINI I SRODNI
141
MENADŽERI U UGOSTITELJSTVU
1411 MENADŽERI
U
UGOSTITELJSTVU, HOTELIJERSTVO
Direktor hotelskoga poslovanja
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
6

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


Direktor malog hotela
Direktor malog kampa
Direktor malog odmarališta
Direktor malog preduzeüa za iznajmljivanje soba i kuüa
Direktor poslovanja za podruþje hrane i piüa u hotelima i restoranima
Direktor poslovanja preduzeüa za smještaj gostiju
1412 MENADŽERI
U
UGOSTITELJSTVU, RESTORANI
Direktor male kafane
Direktor malog disko-bara
Direktor malog noünog bara
Direktor malog restorana
Direktor poslovanja ugostiteljskoga preduzeüa
Direktor restoranskog poslovanja
142
MENADŽERI U TRGOVINI NA VELIKO I TRGOVINI NA MALO
1420
MENADŽERI U TRGOVINI NA VELIKO I TRGOVINI NA MALO
Direktor male trgovine na malo
Direktor male trgovine na veliko
Direktor poslovne jedinice trgovine na malo
Direktor poslovne jedinice trgovine na veliko
Direktor poslovne jedinice za održavanje i popravku motornih vozila
Direktor poslovne jedinice za popravku proizvoda široke potrošnje
143
MENADŽERI U PODRUýJU OSTALIH USLUGA
1431
MENADŽERI SPORTSKIH, REKREATIVNIH CENTARA I KULTURNIH USTANOVA
Direktor male ustanove za kulturu
Direktor male ustanove za sport i rekreaciju
Direktor poslovanja izdavaþkog preduzeüa
Direktor poslovanja ustanove za kulturu
Direktor rekreacionog centra
Direktor sportskog objekta
Menadžer sportista
Sportski direktor
1439
MENADŽERI U PODRUýJU OSTALIH USLUGA D.N.
Direktor izvanteritorijalne organizacije
Direktor male izvanteritorijalne organizacije
Direktor malog preduzeüa i ustanove na drugom mjestu nespomenut
Menadžer samostalnih stvaralaca
2 STRUýNJACI
21
STRUýNJACI PRIRODNIH, MATEMATIýKIH I TEHNIýKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
211
FIZIýARI, HEMIýARI, GEOLOZI I SRODNI STRUýNJACI
2111
FIZIýARI I ASTRONOMI
Astronom
Fiziþar
Fiziþar istraživaþ
Fiziþar samostalni istraživaþ
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
7

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

2112 METEOROLOZI
Hidrolog
Istraživaþ meteorologije
Meteorolog
Samostalni istraživaþ meteorologije
Samostalni prognostiþar vremena
2113 HEMIýARI
Hemiþar
Hemiþar analitiþar
Hemiþar istraživaþ
Hemiþar samostalni istraživaþ
Hemiþar za anorgansku hemiju
Hemiþar za fizikalnu hemiju
Hemiþar za organsku hemiju
2114
GEOLOZI I GEOFIZIýARI
Geolog istraživaþ
Geolog samostalni istraživaþ
Geolog za geomehaniku
Geolog za geotermiku
Geolog za hidrologiju
Geolog za inženjerisku geologiju
Geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina
Geolog za obradu podataka
Geolog za paleontologiju
Geolog za petrografiju
Geolog za sedimentologiju
Geolog za stratigrafiju
Geolog za tektoniku
Inženjer geofizike
Inženjer geologije
Inženjer za geofiziþka mjerenja
Inženjer za geofiziþko istraživanje ležišta
Inženjer za geološka istraživanja ležišta
Inženjer za laboratorijsko ispitivanje stjena
Inženjer za obradu geofiziþkih podataka
Seizmolog
212
MATEMATIýARI, AKTUARI I STATISTIýARI
2120
MATEMATIýARI AKTUARI I STATISTIýARI
Aktuar
Matematiþar
Matematiþar aplikativni
Matematiþar istraživaþ
Operacijski istraživaþ
Statistiþar
Statistiþar demograf
Statistiþar istraživaþ
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
8

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


Statistiþar matematiþar
Statistiþar metodolog
Statistiþar samostalni istraživaþ
213
BIOLOZI, FARMAKOLOZI, AGRONOMI
2131
BIOLOZI, BOTANIýARI, ZOOLOZI I SRODNI
Bakteriolog
Biofiziþar
Biohemiþar
Biolog
Botaniþar
Citolog
Embriolog
Epidemiolog
Genetiþar
Histolog
Imunolog
Istraživaþ biologije
Mikrobiolog
Molekularni botaniþar
Ornitolog
Parazitolog
Samostalni istraživaþ biologije
Zoolog
2132
SAVJETNICI U AGRONOMIJI, ŠUMARSTVU I RIBARSTVU
Agronom kuniüarstva
Agronom pþelarstva
Agronom peradarstva
Agronom ribarstva
Agronom savjetodavne službe
Agronom stoþarstva
Agronom za melioracije
Agronom za ratarstvo
Agronom za vinogradarstvo
Agronom za voüarstvo
Agronom za vrtlarstvo
Agronom za zaštitu bilja
Filosanitarni inspektor
Inženjer agronom
Inženjer hortikulture
Inženjer šumarstva
Istraživaþ u agronomiji
Istraživaþ u šumarstvu
Lovni inspektor
Organizator lova
Poljoprivredni inspektor
Poljoprivredni tehniþar savjetodavac, asistent
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
9

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE


TAT
T KU
E
E

Bosnia and Herzegovina
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Ribarski inspektor
Samostalni istraživaþ u agronomiji
Samostalni istraživaþ u šumarstvu
Šumarski inspektor
Tehnolog peradarstva
Tehnolog ribarstva
Tehnolog stoþarstva
2133
STRUýNJACI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Ekolog
Hidrobiolog
Struþnjak za upravljanje energijom i vodom
Struþnjak za upravljanje otpadom
214
INŽENJERSKI STRUýNJACI /ISKLJUýUJUûI ELEKTROTEHNIýKE/
2141
INŽENJERI U INDUSTRIJI I PROIZVODNJI
Glavni planer izgradnje
Glavni planer održavanja
Glavni planer pripreme rada
Glavni planer proizvodnje
Grafiþki urednik
Inženjer drvne tehnologije
Inženjer grafiþke tehnologije
Inženjer kožarstva
Inženjer obuüarstva
Inženjer tekstilne tehnologije
Inženjer za zaštitu analize
Istraživaþ grafiþke tehnologije
Istraživaþ tekstilne tehnologije
Samostalni istraživaþ grafiþke tehnologije
Samostalni istraživaþ tekstilne tehnologije
Tehnolog pakovanja
2142 INŽENJERI
GRA EVINE
Graÿevinski inspektor
Graÿevinski inženjer
Graÿevinski inženjer za geotehniku
Istraživaþ graÿevinarstva
Projektant graÿevinskih konstrukcija
Projektant hidrotehniþkih graÿevina
Projektant organizacije gradnje
Projektant saobraüajnih graÿevina
Rukovodilac gradnje
Samostalni istraživaþ graÿevinarstva
Tehnolog graÿevinskog održavanja
Tehnolog za graÿevinske materijale
Urbanistiþki inspektor
2143 INŽENJERI
ZAŠTITE
OKOLIŠA
Inženjer zaštite okoliša
KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja
10