Radovi po mesecima

Text-only Preview

P E L A R E NJ E D B" K O S N I C O M
R A D O V I P O M E S E C I M A

JANUAR
Omoguiti na pelinjaku mir i tiinu, ne treba initi nita da bi se poremetio mir.
Oko 20. januara moemo oekivati polaganje jaja, pa je potrebno po prvom toplijem danu,
to bre bez zavirivanja unutar pelinje zajednice, dodati mednu pogau, preporuuje se da
se stavi po jedan ram sa zatvorenim medom iznad ramova poloke da bi pele imale rezervu
i koji bi sluio za poveanje koliine meda.
Postaviti lesonit na ianu podnjau.
U januaru izvriti proveru pelinje zajednice. Ove provere vrimo posmatrajui pelinju
zajednicu spolja nikako otvarajui i uznemiravati pelu. Uzeti sa slunog aparata za merenje
pritiska slualice sa crevom i crevo staviti kroz otvor leta a slualice na ui, tada kucnemo u
zid konice i ako se uje brujanje 3-4 sekunde, a zatim prestane, to je znak da matica ima i
da pelinja zajednica ima dovoljno hrane. Ako se u konicu uje stalno brujanje kao utanje
suvog lia i kod kucanja povea i ne prestaje to je dokaz da neto nije u redu.
Kada je topao dan u januaru i ako pela brzo izlee i ulee u konicu to je znak da je sa
pelinjom zajednicom sve u redu i da e ista saekati u punoj snazi prolee.
FEBRUAR
Utopljavajuci materijal i dalje stoji, ne skidati ga sve do prve selidbe.
Ako nije dodata medna pogaa ili ram sa zatvorenim medom, obavezno ga dodati.
MART
Radovi u mesecu martu mogu da se podele na dva dela i to:
-
radovi poetkom meseca i
-
radovi krajem meseca.
Radovi poetkom meseca:
Prvi brzi proleni pregled izvriti kad temperatura pree preko 14C, a jo je bolje ako je
preko 17C, otvoriti konici u i pogledati stanje drustva, sve zapisati u pelarski dnevnik:
-
Broj posednutih ulica govori nam o snazi drutva,
-
Kompaktnost i koliina legla govori o kvalitetu matice
-
ako su pele na satonoama to nam kazuje da su potroeni venci meda iznad legla i
da smo blagovremeno dodali potrebnu hranu
-
konicu treba to krae drati otvorenu da ne izazovemo prehladu legla,
-
Proveriti koliko legla ima, kako je leglo rasporeeno i da li ga treba zaokrenuti
-
Ram sa jednodnevnim leglom staviti u sredinu legla, izmedju ramova sa zatvorenim
leglom
-
Sa obe strane legla staviti ramove u kojima je ostalo meda, i jedan ram izgrebati u
povrsini dlana sake kako bi oslobodili matici prostor za polaganje jajaca
-
Ako ima praznih ramova koje pcele ne posedaju treba ih prebaciti do pregradne
daske, znaci treba drustvo suziti na ramove koje pcele gusto naseljavaju
-
Ako nema dovoljno hrane, dodati eerno-mednu pogau
Po zavretku pregleda, konicu obavezno utopliti, sada je toplota najpotrebnija.
Po upisivanju u dnevnik, konstantujemo ta emo spojiti i koje, koliko zajednica nam je
ostalo bez matice, koja e nam drutva biti proizvodna. Dobro je ako drutvo ima 2-3 rama
legla povrine dve ake.

Radovi krajem meseca:
Ako bagrem cveta oko 10 maja a zavrsava se oko 25 maja, optimalni rok za razvoj drustava
je od 20 marta do 25 aprila. Iz legla koje matica polozi u ovom roku, izaci ce pcele koje ce
ucestvovati u medobranju u bagremovoj pasi. Treba teziti da matica nosi jaja u sto vecem
broju.
-
Svakog dana, kada su pcele sprecene da izlecu iz konici a, zbog vremenskih prilika,
treba pcelama dodati po 300g mlakog secernog sirupa tako da matica nema
smanjenja u nosenju jaja.
-
Treba postaviti pojilo sa cistom vodom, kako pcele ne bi isle daleko od konice i
nepotrebno se iscrpljivale. Postaviti na osunano mesto, podignuto od zemlje.
Postaviti je na oko 15 metara od pelinjaka i mamljenje pela da ih koriste.
-
Veliku panju kod pregleda treba obratiti na vlanost konice , ako je velika a ramovi
boni buavi, iste treba izvaditi i zameniti. Polen ne sme biti buav, jer pela moe
dobiti majsku bolest. Ako imamo rezervne konice moemo ih i zameniti, ako je
velika vlaga u postojeim koje se trebaju osuiti i oistiti.
Oko 20 marta treba izvrsiti detaljan pregled drustava:
-
Utvrditi kolicinu hrane u konici, Kvalitet matice, Kolicina legla
-
Voditi racuna da matica nije blokirana, tj da ima mesta za polaganja jajaca
-
Izvrsiti prvo prosirenje drustva dodavanjem izgradjenog rama sa desne, toplije strane
(ram staviti izmedju rama sa cvetnim prahom i zadnjeg rama legla)
-
Jedan ram sa leglom okrenuti za 180.
Kroz nedelju dana treba:
-
dodati jo jedan ram sa druge strane gnezda, takoe iza krajnjeg rama sa leglom
-
okrenuti dva rama sa leglom za 180.
Kasnije dodavanje ramova i proirenje gnezda vri se sa satnim osnovama.
APRIL
-
Vrsiti stimulativno prihranjivanje, pogotovo ako nastupi kini perod
-
Od poetka meseca,svake nedelje, okrenuti dva rama sa leglom za 180
-
Kada se temperature ustale i kada otopli potrebno je okrenenuti svake nedelje sve
ramove plodita za plodiste za 180.
-
Staro sae ostraniti iz konici e i pretopiti ih. U konici u pocinjemo da uvodimo satne
osnove tako sto cemo ih staviti izmedju prege i legala
-
Dodati ram gradjevnjak u sredinu legla, zaposliti mlade pele i spreili rojenje
-
Polumedista dodati na pocetku cvetanja jabuke ili pre selidbe na uljanu repicu.
-
Repica cvetava ve poetkom aprila, oko 5. aprila, ali pre selidbe konica na pau
proveriti da li je tretirana je protiv sjajnika sa insekticidom Antocid D, nakon 15 dana
od dana tretiranja pele treba slati na pau, nikako pre.
Oko 20. aprila (15 dana pred bagremovu pau) izvrsiti izjednacavanje drustava
-
Sva drustva koja tada imaju po 8 rama zatvorenog legla su proizvodna drutva
-
Drustvima koja imaju po 6 rama legla dodajemo po 2 rama zatvorenog legla
uzimanjem iz pomocnih
-
Pomocna drustva su ona koja na imaju manje od 6 rama legla i ona ne mogu da
nam sluze kao proizvodna

Na uljanoj repici:
-
jaka drustva znaju da blokiraju sam prostor plodista medom, nisu u mogucnosti dalje
prosirivati leglo, moramo vaditi ramove sa medom, dodavati stane osnove koje ce za
24 sata biti izvucene u zavisnosti gde smo postavili (sa strane legla ili u sam centar) i
zalezeno.
-
Ramove koje vadimo, a puni su meda, stavljamo u magacin, njih mozemo koristiti
kao dopunu hrane zajednicama koje oskudevaju sa hranom ili u svrhu rojenja
stvaranja novih zajednica.
-
Iz plodisnih ramova netreba vrcati med posto je takav med bio u prostoru gde smo
jesenas tretirali pcele
-
Prilikom dodavanja satnih osnova u plodite, voditi rauna dve satne osnove ne budu
jedna do druge
-
Pravi momenat za uvodjenje satnih osnova je kad otvorimo konici u vidimo da se
medne kape bele to je siguran znak da zajednica buja i dobija u jacini te joj treba
prosiriti prostor.
-
Bicemo veoma zadovoljni, tezicemo daljnim prosirenjem, pazeci da li sama zajednica
moze izdrzati takav tempo, tj da li ima dovoljno pcela koje bi pokrilo leglo.
-
U medite stavljati ne izgraene satne osnove, kako bi bagremovu pau iskoristili
100%
-
Na svakih 18 dana proveriti da li je trutovsko leglo na ramu gradjevnjak zatvoreno i
isto ostraniti pre nego to trutovi sa varoom napuste leglo.
MAJ
Najvee angaovanje pelara je u vreme bagremovih paa i nita ne preputamo sluaju.
-
Prvo analizati mogunost korienja tri bagremove pae.
-
Razlika cvetanja ranog, srednjeg i kasnog bagrema od 7 do 10 dana.
-
Cvetanje bagrema, odnosno medenje, na jednoj lokaciji obino traje do 14 dana.
-
Najbitnija je vaga i im vaga na ranoj pai pone naglo da pada", a na srednjoj pai
pone da raste", konice treba odmah seliti.
-
Ako idemo na 3 bagremove pae, najdue zadravanje je 10 dana na jednoj lokaciji
-
Pripremiti 3 medina nastavka za svaku konicu i izgraene iroke ramove u njoj
-
Ako su ispunjeni svi uslovi (jako drutvo i izgraeni iroki ramovi) u DB konici iz 3
bagremove pae se oekuje oko 120 kg bagremovog meda
Dok traje cvetanje bagrema, glavni zadatak pcelara je:
1. da obezbedi pcelama dovoljno prostora za skladistenje meda
2. da obezbedi pcelama maksimalnu ventilaciju
3. da spreci bilo kakvo nepotrebno uznemiravanje pcelinjeg drustva
4. da prati redovno vagu
Priprema za seobu na prvu bagremovu pau
-
3-4 dana pre selidbe, iz polunastavaka sve ramove sa medom oduzimamo i ako je
med zreo, cedimo
-
Na njihovo mesto stavljamo polunastavke sa irokom ramovima i izgrenim praznim
saem
-
Na svaku konicu 2 polunastavka sa praznim saem
-
Uvek do plodita prvo stavljamo nastavak sa izgraenim saem, a ako ponestane,
satne osnove se dodaju u drugi polunastavak
-
Nije dobro u polunastavku meati izgraene i ne izgraene ramove
-
Jedino ako su svi medisni ramovi sa uradjenim voskom, iskoristitice se pasa 100%

Seoba konica
-
2 dana pre poetka cvetanja selimo na odabranu lokaciju
-
Na dan seobe ukloniti poklopnu dasku kako bi pele dobile prostor u zbegu krova
-
Skloniti lesonit sa iane podnjae, obezbediti dotok sveeg vazduha
-
Pomou prskalice simuliramo kiu i pele e ui u konicu, zatvaramo leta,
utovaramo konice i transporujemo na izabranu lokaciju
-
Pri otvaranju zatvaraa leta, ponovo prskamo pomou pumpice za vodu, simuliramo
kiu, kako pele ne bi naglo jurnule napolje.
Prva bagremova paa
5-6 dana posle odseljenja konica obilazimo ih
-
Zameniti mesta polunastavcima, da prazan doe do polodita
Posle 2-3 dana ponovo obii konice
-
Dodati trei polunastavak do plodita, pa na njega dva sa punim medom. To je
potrebno jer pele prvo pune prazne ramove do pola, pa prelaze na druge, a kasnije
se vraaju i dopunjavaju ih.
-
cim se prvo polumediste napuni do 1/2 treba dodati sledeci polunastavak ispod prvog
to jest odmah iznad plodista, svaki naredni polunastavak takodje se dodaje preko
plodista
-
Treba se truditi uvek da u polunastavku bude solobodnog prostora najmanje polovinu
njegove zapremine!
-
Pratiti vagu, im pone da opada seliti konice na drugu bagremovu pau.
Druga bagremova paa
-
Na konice postaviti do plodita nova 2 polunastavka sa praznim izgraenim saem.
-
Nakon 2-3 dana zameniti mesta polunastavcima
-
Ako popune vise od pola zapremine oba polunastavka, dodati i trei sa praznim
saem
-
Nekad je potreban i etvrti polunastavak
-
Kako poinje da cvetava kasni bagrem, selimo konice na treu pau
Trea bagremova paa
-
Opet na konice postaviti do plodita nova 2 polunastavka sa praznim izgraenim
saem.
-
Sad moe da se predahne, i ne uri se
Posebna panja
Da bi se bagremov med vrcao, mora da sazreli, tj skoro sve elije saa s medom moraju biti
poklopljene preko 2/3 povrine, ili med koji je odleao u konici i oko 15 dana od prestanka
bagremove pase je zreo med za vrcanje. Med koji vrcamo mora biti potpuno bistar i to je
siguran znak da je zreo.
Posle svake selidbe proveriti ramove gradjevnjake i redovno isecati novoizgradjene
"zaperke", poto pele u njima poklope trutovsko leglo, za borbu protiv varoe i smanjanja
rojevnog nagona.
Rojevno stanje se obino javlja u maju i junu, a nekad i u julu i obino pada u isto vreme
kada i glavna pasa, to je esto uzrok da pele propuste medobranje.
Postaviti prazne polunastavke za iskorienje livadske pae.

JUN
U ovom mesecu nas oekuje razrojavanje pcelinjih drustava.
Proizvodnja matice
Ovu radnju treba zapoeti poetkom meseca, 22 dana pre selidbe na suncokretovu pau.
1. Odaberemo najbolje drustvo na pcelinjaku, ili jedno od boljih. Pregledamo drutvo i
ustanovimo na kojim ramovima se nalazi otvoreno leglo. Ove ramove zabelezimo
tako to na satonoe jednostavno stavimo rajsnadle.
Kada smo to ustanovili maticu uklanjamo iz drustva i drustvo svako vece hranimo sa
medom i vodom u odnosu 1:1
Dobro je i drustvo hraniti nekoliko dana pre nego sto mu uklonimo maticu.
2. etvrtog dana od dana obezmatienja otvaramo konicu i proveravamo zapoete
maticnjake.
Sve maticnjake sa ramova koje nismo obeleili, treba isei.
Sa obeleenih ramova, sve zatvorene maticnjake ili maticnjake koji su pred
zatvaranjem (sa krupnijom larvicom) takoe treba iseci, a ostaviti samo otvorene
maticnjake sa sitnijom larvicom u maticnjaku.
Prihranu nastaviti i dalje, sve do 8. dana, kada ce maticnjaci biti zatvoreni.
3. Dvanaestog dana, od dana kada smo odstranili maticu, ponovo otvaramo kosnicu i
pregledamo maticnjake. Sve krupne maticnjake, duzine preko 2cm pazljivo isecamo,
i rasporedjujemo rojevima koje smo formirali predhodnog dana.
4. Nemojte zaboraviti da kada isecate maticnjake, dva maticnjaka ostavite i drustvu koje
Vam je sluzilo za proizvodnju maticnjaka. Kasnije tom drustvu je dobro dodati jedan
ili dva rama sa zatvorenim leglom bez pcela.
U zavisnosti koliko maticnjaka treba, ovakve maticnjake mozete prizvoditi i u vise drustava.
Razrojavanje
Rojeve formirati na desetak dana pre selidbe drutava na suncokretovu pau
-
U ploditu konice, koju elimo da razrojimo, prvo pronadjemo maticu i stavimo je u
kavez
-
Zatim vadimo 2 rama sa pretezno zatvorenim leglom i 1 sa hranom i sve sa pelama
stavljamo u nukleus (ili novu konicu)
-
Na mesto oduzetih ramova stavljamo ramove sa izgradjenim sacem ili sa satnim
osnovama, i staviti ih u sredinu gnezda tako da izmedju njih budu ramovi sa leglom
-
Vraamo oduzetu maticu u istu konicu
-
Nukleus nosimo na novu lokaciju, udaljenu 10 m od konice koju smo razrojili
-
Nakon desetak sati u nukleusu e ostati samo mlade pele
-
Nukleusu se dodaje mlada matica ili dva zrela matinjaka
-
U narednih nedelju dana prihraniti sa seernim sirupom
-
Za desetak dana matica ce se pariti i poece ve da polae prvo leglo, a tada ste ve
na suncokretovoj pai i roj e krenuti u buran razvoj
-
im mlada matica pone da polae jajaca, rojevima dodajemo satnu osnovu u
sredinu gnezda
-
Nukleusu dodavati ramove sa satnim osnovama u zavisnosti kako se razvija
-
Novo drutvoe bez problema mozete uzimiti i u narednoj godini to e biti ve
snano, proizvodno drutvo
-
Ako elite da udvostrucite broj konica, ovako moete uraditi sa svim drustvima na
pcelinjaku.

JUL
Priprema drutava za seobu na suncokretovu pau
-
Dva dana pred seobu na suncokretovu pau, ocediti livadski med i postaviti dva
polunastavka se praznim saem
-
Iz plodita izvaditi krajnje ramove koji su delimino ili potpuno puni meda. Med iz tih
ramova ne cedimo, jer postoji mogunost da u njemu ima preraenog eernog
sirupa, zaostalog jo od prolenih dana kada smo vrili nadraajno prihranjivanje
drutava. Ovi ramovi su nam dobrodoli za pojaanje hrane rojevima koji su u to
vreme ve formirani
-
Umesto izvaenih ramova sa medom, u plodita stavljamo po dva rama sa satnim
osnovama. Njih stavljamo levo i desno po jedan kao pretposlednje, a ramovi koji su
pre ove operacije bili pretposlednji sada e biti krajnji.
Korienje suncokretove pae
-
Na dan-dva pre poetka cvetanja suncokreta, selimo konice sa po dva polunastavka
sa praznim saem, na unapred odabranu lokaciju.
-
Nedelju dana posle seobe odlazimo u obilazak tih drutava i vozimo jo po jedan
polunastavak po konici. Ostati na terenu 5-6 dana
-
Prvog dana, pred vee, pregledamo medita svih konica. Nema potrebe da vadimo
ramove, ve e nam nabrekle elije, pune meda, rei" kakvo je stanje u meditima.
Neka drutva su napunila donji polunastavak sa medom i ve prelaze u gornji. U tom
sluaju odmah vrimo zamenu mesta polunastavaka.
-
Pojedina drutva su napunila polovinu donjih polunastavaka. Kod njih nita ne
interveniemo.
-
Posle dva dana, ako su u meuvremenu bili dobri uslovi za medobranje, ponovo
popodne imamo posla. Kod prvih konica podvlaimo trei, prazan polunastavak,
ispod postojea dva, koja su ve skoro puna meda, a kod drugih konica emo
izmenjati mesta polunastavcima, jer su donji ve napunjeni.
-
Narednih dana ponovo, po potrebi, podvlaimo nove polunastavke sa praznim
saem, koje smo dovezli.
-
Poslednjeg dana boravka na terenu pregledamo medita. elije caa u
prvonapunjenim polunastavcima su ve uglavnom poklopljene, to znai da je med
dozreo za ceenje.
-
Suncokretov med mnogo bre dozreva. Pune polunastavke, sa zrelim medom za
ceenje, skidamo sa konica. U proseku smo oduzeli po jedan pun polunastavak,
tako da posle ove intervencije konice ostaju opet sa po dva polunastavka u proseku,
pri emu su gornji polunastavci puni meda, koji do tada nije dozreo za ceenje, a
donji polunastavci su sa praznim saem.
-
Kad ocedimo oduzete ramove sa suncokretovim medom, ponovo odlazimo na teren i
vozimo oceene polunastavke. Tada svim drutvima ponovo oduzimamo za ceenje
gornje polunastavke, koji su puni zrelog meda, a ispod donjeg podvlaimo po jedan
prazan, tako da konice ostaju opet u proseku sa po dva polunastavka.
Krajem jula - poetkom avgusta, vraamo konice sa suncokretove pae u bazni pelinjak.

AVGUST
Aktivnosti po povratku sa suncokretove pae
-
Po dolasku u bazni pelinjak pristupamo ceenju suncokretovog meda.
-
Postaviti na konice po jedan polunastavka sa praznim ramovima kako bi iskoristili
livadsku pau
-
Pristupamo detaljnom pregledu svih drutava koja su seljena.
-
Iz plodita vadimo pretposlednje ramove. To su oni ramovi koji su sa satnim
osnovama dodati drutvima uoi seobe na suncokretovu pau. Sada su oni, po
pravilu, sa izgraenim elijama i puni poklopljenog meda. Te ramove koristimo za
pojaavanje hrane rojevima, koji nisu seljeni.
-
Na mesto izvaenih ramova, odmah stavljamo nove ramove sa satnim osnovama. Te
ramove e pele u nastupajuoj tihoj livadskoj pai da potpuno ili delimino izgrade.
Krajem avgusta emo ih oduzeti i odloiti u magacin. Njih votani moljac nee da
napada, jer u njima nije izvoeno leglo. Na prolee emo sa tim ramovima vriti prvo
proirivanje plodinog prostora.
-
Pri pregledu prvo konstatujemo prisustvo matice i kvalitet legla. Ako je leglo obimno,
kompaktno i ima ga u svim stadijumima, sa maticom sve u redu i kao takva sa
drutvom ulazi u prezimljavanje. Ako nismo zadovoljni kompaktnou i obimom legla,
dodajemo mladu oploenu maticu uzetu iz nukleusa.
Priprema pcelinjih drustava za zimovanje
-
Krajem avgusta pristupamo ceenju livadskog meda.
-
Oceene ramove vraamo na doradu, posle dva dana ih odlaemo u magacin gde e
prezimiti.
-
Proveriti da li je u nekom poluramovima izvoeno leglo, ako ih ima, odvajamo ih i
odmah pretapamo.
-
Svesti sve konice samo na plodini deo
-
Izvriti detaljan pregled plodinih ramova radi procene koliine hrane potrebne za
zimovanje. Medna kapa na ramovima plodista treba da bude dubine 9-12cm. Da bi
drustvo normalno prezimilo, na kraju meseca Avgusta mora da ima oko 20 kilograma
meda.
Jo jedan detaljan pregled drustava
-
Izvaditi oba pretposlednja rama, koji su sa satnim osnovama, stavljeni posle
suncokretove pae. Ti ramovi su sada sa potpuno ili delimino izgraenim saem
uglavnom bez meda. Njih odlaemo u magacin i uvamo ih na isti nain kao i
poluramove. Ovi plodini ramovi, bie nam dragoceni na prolee, za prvo proirivanje
plodinog prostora, prilikom razvoja drutava.
-
Iz plodita vadimo po 1-2 rama, zavisno od jaine drutava. To mogu da budu i
ramovi sa medom. Te ramove dodajemo rojevima i drutvima kod kojih je potrebno
da pojaamo rezervu hrane.
-
Iz plodita svih proizvodnih drutava i ram graevnjak, koji pretapamo i sprmamo za
postavljanje u aprilu

SEPTEMBAR
Treba da se iskoristi za sve radnje koje iz opravdanih razloga nismo mogli da uradimo u
avgustu. To je neki rok do najkasnije 15 septembra. Naravno,mogu se sve radnje uraditi i do
kraja meseca, pcele ce ispraviti nase greske (ako mogu i ako stignu) ali pricamo o nekim
najidealnijim rokovima za zavrsetak zazimljavanja pcela.
Pri pregledu drustava u septembru treba obratiti paznju na:
1. Ako u nekom drustvu pcele ne posedaju gusto sve ramove, takvo drustvo treba suziti
za jedan ram. Ovo omogucava pcelama da lakse prezime, da budu stalno u kontaktu
sa hranom i da u prolece brze krenu sa razvojem.
2. Ako u centralnom delu gnezda postoji neki ram sa malo hrane, a losom mednom
kapom ispod 10 cm, takav ram treba ostraniti a na njegovo mesto staviti ram sa
normalnom mednom kapom.
3. Takodje ako u centru gnezda postoji ram koji je ceo ispunjen medom takav ram treba
izbaciti i staviti ga do krajnjeg rama, najbolje na levu, hladniju stranu.
4. Ako u pcelinjem gnezdu nema dovoljno rezervne hrane treba je odmah dopuniti a
optimalan rok je 15 septembar.
Ako je gnezdo ovako sredjeno, sa dovoljno kvalitetne hrane mozemo mirno da cekamo ne
samo oktobar nego i kraj zime.
U ovom mesecu treba vrsiti zastitu pcela od varoe.
Postaviti regulatore leta.
OKTOBAR
U oktobru mesecu su svi poslovi oko zazimljavanja drustava privedeni kraju. Ono sto do
sada nije uradjeno ne moze se bitnije ispraviti.
1. izvrsiti kontrolu legla na americku kugu, jer legla vise ne bi trebalo da bude. Ali, ako
se na zaostalim celijama zatvorenog legla primete ulegnuca i rupice a masa unutar
celije rastegljiva, tamne boje obavezno takav uzorak odneti u nadleznu veterinarsku
labaratoriju.
2. preventivno tretiranje pcelinja drustva nekim od sredstava protiv varoe jer sada legla
vise nema ili ga ima u minimalnim kolicinama, efikasnost tretiranja e biti velika.
NOVEMBAR - DECEMBAR
U toku ova tri meseca nema nekog posla na pcelinjaku osim zastite pcelinjih drustava od
varoe oksalnom kiselinom. To treba uraditi kada temperatura padne na 5-10 stepeni i kada
je vlaznost vazduha veca. Na primer posle kise ili kada je jutro maglovito. Tokom zime je
vazno da se pcelama obezbedi mir i uznemiravanja od strane drugih zivotinja.
Preko poklopne daske, izmeu gredica, postavimo utopljavajuci materijal, jastue od novina.
Ono e kroz sastave na poklopnoj dasci upijati suvinu vlagu iz plodita, a blaga promaja,
koja je zbog krga" prisutna u tom prostoru, suie ovo jastue.
Uklonitii lesonit sa iane podnjae.
Do polovine februara ne treba uznemiravati nikakvom cvrstom hranom (pogacama), jer ih
time samo pospesujemo za rano kretanje sa leglom i iscrpljujemo nepotrebno. Ako je
pelinje drutvo zazimljeno sa nedovoljno hrane onda nema drugog izlaza nego mu dodati
pogau im drutvo probije mednu kapu i izae na satonosu.