Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Satu 2011 KSSR SJK

Text-only Preview

PEMETAAN / RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA TONG AH, SELANGAU
2011

MINGGU TEMA/TAJUK
HARI 1
HARI 2
HARI 3
HARI 4
HARI 5
CATATANPROGRAM TRANSISI DAN ORIENTASI MURID-MURID TAHUN 1
TAHUN 2011
(ikut aturcara pada Buku Program Transisi Tahun 1 2011)


Tema : Keluarga
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD


KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN

Unit :
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK

1. Keluarga Saya
BERTUTUR
TATABAHASA

1.1 Asas mendengar dan
2.1 Asas membaca
3.1 Asas menulis
4.1 Menyebut dan


memberikan respons
dengan sebutan yang
dengan cara yang
memahami unsur
Lagu Abjad
dengan betul terhadap
betul.
betul.
seni dalam lagu

pelbagai bunyi dalam
melalui nyanyian
Lagu Pak Mamat
persekitaran
secara didik hibur.
Ada Kebun

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.1.2 Mendengar,
2.1.1 Membaca bentuk-
3.1.1 Melakar
4.1.1 Menyebut

mengecam dan mengajuk
bentuk, abjad dan
pelbagai bentuk atau
seni kata lagu
pelbagai bunyi dalam
membunyikan huruf-
corak dengan kemas
melalui nyanyian
persekitaran
huruf vokal dengan
dan jelas.
secara didik hibur.
sebuatan yang betul.


1 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Keluarga
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD


KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
Unit :
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK
2. Belajar Bersama-
BERTUTUR
TATABAHASA
sama
1.2. Mendengar,
2.1 Asas membaca
3.1 Asas menulis


mengecam dan menyebut
dengan sebutan yang
dengan cara yang
bunyi bahasa, iaitu abjad,
betul.
betul.
suku kata, perkataan,
3.2 Menulis secara
frasa san ayat dengan
mekanis berdasarkan
betul.
bahan yang diberi
dengan betul dan
kemas.STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.2.1 Mendengar,
2.1.1 Membaca bentuk-
3.1.2 Membentuk


mengecam dan menyebut
bentuk, abjad dan
garisan yang
nama abjad dengan betul
membunyikan huruf
menyerupai bentuk
dan tepat.
vokal dengan sebutan
huruf dengan kemas
1.2.2 Mendengar dan
yang betul.
dan jelas.
menyebut bunyi vokal
2.1.2 Mengeja dan
3.2.1 Menulis dan
dan suku kata terbuka
membatang suku kata
membentuk huruf
dengan betul dan tepat.
terbuka dengan sebutan
besar dan huruf kecil
yang betul.
dengan cara yang
betul serta tulisan
yang kemas.


2 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Keluarga
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD


KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN

Unit :
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK

3. Seronoknya
BERTUTUR
TATABAHASA

1.2 Mendengar,
2.1 Asas membaca
3.2 Menulis secara
4.1Menyebut dan


dengan Keluarga
mengecam dan menyebut
dengan sebutan yang
mekanis berdasarkan
memahami unsur
Lagu Rumah Saya
bunyi bahasa, iaitu abjad,
betul.
bahan yang diberi
seni dalam lagu

suku kata, perkataan,
dengan betul dan
melalui nyanyian
Lagu Air Pasang
frasa dan ayat dengan
kemas.
secara didik hibur.
Dalam
betul.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.2.1 Mendengar,
2.1.2 Mengeja dan
3.2.2 Menulis suku
4.1.2 Menyebut

mengecam dan menyebut
membatang suku kata
kata terbuka dengan
dengen jelas dan
nama abjad dengan betul
terbuka dengan sebutan
cara yang betul dan
memahami seni
dan tepat.
yang betul.
tulisan yang kemas.
kata lagu melalui
1.2.2 Mendengar dan
2.1.3 Mengeja dan
nyanyian dan
menyebut bunyi vokal
membatang suku kata
gerak laku secara
dan suku kata terbuka
tertutup dengan sebutan
didik hibur.
dengan betul dan tepat.
yang betul.
1.2.3 Mendengar dan
menyebut bunyi vokal
dan suku kata tertutup
dengan betul dan tepat.
1.2.4 Mendengar,
memahami, menyebut dan
mengeja perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup
dengan betul dan tepat.3 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Mesra Jiran
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD


KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN

Unit :
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK

4. Jiran Saya
BERTUTUR
TATABAHASA

1.2 Mendengar,
2.1 Asas membaca
3.2 Menulis secara
4.1Menyebut dan
5.1 Memahami dan

mengecam dan menyebut
dengan sebutan yang
mekanis berdasarkan
memahami unsur
menggunakan
Lagu Jiran Saya
bunyi bahasa, iaitu abjad,
betul
bahan yang diberi
seni dalam lagu
golongan kata dengan

suku kata, perkataan,
dengan betul dan
melalui nyanyian
betul mengikut
Lagu Burung
frasa dan ayat dengan
kemas.
secara didik hibur
konteks
Kakak Tua
betul.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.2.1 Mendengar,
2.1.3 Mengeja dan
3.2.1 Menulis dan
4.1.1 Menyebut
5.1.1 Memahami dan
mengecam dan menyebut
membatang suku kata
membentuk huruf
seni kata lagu
menggunakan kata
nama abjad dengan betul
tertutup dengan sebutan
besar dan huruf kecil
melalui nyanyian
nama am yang mudah
dan tepat.
yang betul.
dengan cara yang
secara didik hibur.
dengan betul
1.2.3 Mendengar dan

betul serta tulisan
mengikut konteks.
menyebut bunyi vokal
yang kemas.
dan suku kata tertutup
3.2.4 Menulis
dengan betul dan tepat.
perkataan yang
1.2.4 Mendengar,
mengandungi dua
memahami, menyebut dan
atau tiga suku kata,
mengeja perkataan yang
diftong, vokal
mengandungi suku kata
berganding, digraf
terbuka dan tertutup
dan konsonan
dengan betul dan tepat.
bergabung dengan
betul dan tulisan yang
kemas.

4 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Mesra Jiran
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD


KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
Unit :
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK
5. Rumah Navin
BERTUTUR
TATABAHASA
1.2 Mendengar,
2.1 Asas membaca
3.2 Menulis secara
4.3 Mengujarkan

mengecam dan menyebut
dengan sebutan yang
mekanis berdasarkan
bahasa yang indah
bunyi bahasa, iaitu abjad,
betul.
bahan yang diberi
dan menggunakan
suku kata, perkataan,
2.2 Membaca dan
dengan betul dan
bahasa badan
frasa dan ayat dengan
memahami perkataan,
kemas.
dengan kreatif
betul.
frasa dan ayat daripada
melalui lakonan
pelbagai sumber dengan
secara didik hibur.
sebutan yang betul.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.2.4 Mendengar,
2.1.2 Mengeja dan
3.2.2 Menulis suku
4.3.1 Mengujar

memahami, menyebut dan
membatang suku kata
kata terbuka dengan
dialog dengan
mengeja perkataan yang
terbuka dengan sebutan
cara yang betul dan
sebutan dan
mengandungi suku kata
yang betul.
tulisan yang kemas.
intonasi yang
terbuka dan tertutup
2.2.1 Membaca bentuk-
3.2.3 Menulis suku
betul dan jelas
dengan betul dan tepat.
bentuk, abjad dan
kata tertutup dengan
tentang sesuatu
1.2.5 Mendengar,
membunyikan huruf
cara yang betul dan
perkara melalui
memahami, menyebut dan
vokal dengan sebutan
tulisan yang kemas.
lakonan secara
mengeja perkataan yang
yang betul.
didik hibur.
mengandungi dua atau
tiga suku kata diftong,
vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung
dengan betul dan tepat.

5 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Mesra Jiran
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD


KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
Unit :
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK
6. Rakan Karib
BERTUTUR
TATABAHASA
1.2 Mendengar,
2.2 Membaca dan
3.2 Menulis secara

5.1 Memahami dan
mengecam dan menyebut
memahami perkataan,
mekanis berdasarkan
menggunakan
bunyi bahasa, iaitu abjad,
frasa dan ayat daripada
bahan yang diberi
golongan kata dengan
suku kata, perkataan,
pelbagai sumber dengan
dengan betul dan
betul mengikut
frasa dan ayat dengan
sebutan yang betul.
kemas.
konteks.
betul.
2.3 Membaca kuat
3.3 Membina dan
pelbagai bahan bacaan
menulis perkataan,
dengan lancar, sebutan
frasa dan ayat dengan
yang jelas dan intonasi
betul.
yang betul.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.2.5 Mendengar,
2.2.1 Membaca dan
3.2.6 Menulis ayat

5.1.1 Memahami dan
memahami, menyebut dan
memahami perkataan
tunggal dengan betul
menggunakan kata
mengeja perkataan yang
yang mengandungi dua
dan tulisan yang
nama am yang mudah
mengandungi dua atau
atau tiga suku kata,
kemas.
dengan betul
tiga suku kata, diftong,
diftong, vokal
3.3.3 Membina dan
mengikut konteks.
vokal berganding, digraf
berganding, digraf dan
menulis frasa dengan
dan konsonan bergabung
konsonan bergabung
betul.
dengan betul dan tepat.
dengan sebutan yang
betul.
2.3.1 Membaca kuat
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
mengikut tanda baca.


6 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Indahnya
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

Budaya
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN

MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK
Unit :
BERTUTUR
TATABAHASA
7. Rumah Terbuka
1.2 Mendengar,
2.2 Membaca dan
3.2 Menulis secara

5.1 Memahami dan
mengecam dan menyebut
memahami perkataan,
mekanis berdasarkan
menggunakan
bunyi bahasa, iaitu abjad,
frasa dan ayat daripada
bahan yang diberi
golongan kata dengan
suku kata, perkataan,
pelbagai sumber dengan
dengen betul dan
betul mengikut
frasa dan ayat dengan
sebutan yang betul.
kemas.
konteks.
betul.


STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.2.5 Mendengar,
2.2.2 Membaca dan
3.2.5 Menulis frasa

5.1.2 Memahami dan
memahami, menyebut dan
memahami frasa yang
yang mengandungi
menggunakan kata
mengeja perkataan yang
mengandungi perkataan
perkataan dua atau
nama khas yang
mengandungi suku kata
dua atau tiga suku kata,
tiga suku kata,
mudah dengan betul
terbuka dan tertutup
diftong, vokal
diftong, vokal
mengikut konteks.
dengan betul dan tepat.
berganding, digraf dan
berganding, digraf
1.2.6 Mendengar,
konsonan bergabung
dan konsonan
memahami dan menyebut
dengan sebutan yang
bergabung dengan
frasa dan ayat tunggal
betul.
betul dan tulisan yang
dengan betul dan tepat.
2.2.3 Membaca dan
kemas.
memahami ayat
tunggal daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang
betul.


7 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Indahnya
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

Budaya
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN


MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK

Unit :
BERTUTUR
TATABAHASA

1.3 Mendengar,
2.2 Membaca dan
3.2 Menulis secara

5.1 Memahami dan

8. Mari Berhibur
memahami dan memberi
memahami perkataan,
mekanis berdasarkan
menggunakan
Lagu Twinkle
respons terhadap sesuatu
frasa dan ayat daripada
bahan yang diberi
golongan kata dengan
Twinkle Litter Star
arahan, soalan dan
pelbagai sumber dengan
dengan betul dan
betul mengikut
pesanan yang didengar
sebutan yang betul.
kemas.
konteks.
dengan betul.
2.3 Membaca kuat
3.3 Membina dan
pelbagai bahan bacaan
menulis perkataan,
dengan lancar, sebutan
frasa dan ayat dengan
yang jelas dan intonasi
betul.
yang betul.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.3.1 Mendengar,
2.2.3 Membaca dan
3.2.5 Menulis frasa

5.1.3 Memahami dan
memahami dan
memahami ayat tunggal
yang mengandungi
menggunakan kata
memberikan respons
daripada pelbagai bahan
perkataan dua atau
ganti nama diri
terhadap sesuatu arahan
bacaan dengan sebutan
tiga suku kata,
pertama dan kedua
secara lisan atau gerak
yang betul.
diftong, vokal
dalam pelbagai
laku dengan betul.
2.3.1 Membaca kuat
berganding, digraf
konteks dengan betul.
ayat tunggal dan ayat
dan konsonan
majmuk dengan lancar,
bergabung dengan
sebutan yang jelas dan
betul dan tulisan yang
intonasi yang betul
kemas.
mengikut tanda baca.
3.3.1 Membina dan
menulis perkataan
yang mengandungi
suku kata terbuka dan
tertutup dengan betul
dan kemas.

8 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Indahnya
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD

Budaya
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN


MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK

Unit :
BERTUTUR
TATABAHASA

1.3 Mendengar,
2.2 Membaca dan
3.2 Menulis secara
4.1 Menyebut dan
5.1 Memahami dan

9. Bermain Layang-
memahami dan memberi
memahami perkataan,
mekanis berdasarkan
memahami unsur
menggunakan
Lagu Nenek Si
layang
respons terhadap sesuatu
frasa dan ayat daripada
bahan yang diberi
seni dalam lagu
golongan kata dengan
Bongkok Tiga
arahan, soalan dan
pelbagai sumber dengan
dengan betul dan
melalui nyanyian
betul mengikut
pesanan yang didengar
sebutan yang betul.
kemas.
secara didik hibur.
konteks.
dengan betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.3.1 Mendengar,
2.2.3 Membaca dan
3.2.6 Menulis ayat
4.1.2 Menyebut
5.1.5 Memahami dan
memahami dan
memahami ayat tunggal
tunggal dengan betul
dengan jelas dan
menggunakan kata
memberikan respons
daripada pelbagai bahan
dan tulisan yang
memahami seni
adjektif warna
terhadap sesuatu arahan
bacaan dengan sebutan
kemas.
kata lagu melalui
dengan betul
secara lisan atau gerak
yang betul.
nyanyian dan
mengikut konteks.
laku dengan betul.
2.3.1 Membaca kuat
gerak laku secara
5.1.7 Memahami dan
1.3.2 Mendengar,
ayat tunggal dan ayat
didik hibur.
menggunakan kata
memahami pesanan dan
majmuk dengan lancar,
tanya merujuk
memberikan respons
sebutan yang jelas dan
manusia dan benda
secara gerak laku yang
intonasi yang betul
dengan betul.
betul.
mengikut tanda baca.


9 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011


Tema : Berhati-hati
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD


KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
KANDUNGAN
Unit :
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
SENI BAHASA
ASPEK
10. Kami Selamat
BERTUTUR
TATABAHASA
1.2 Mendengar,
2.2 Membaca dan
3.3 Membina dan
4.2 Mengujar
5.1 Memahami dan
mengecam dan menyebut
memahami perkataan,
menulis perkataan,
bahasa yang indah
menggunakan
bunyi bahasa, iaitu abjad,
frasa dan ayat daripada
frasa dan ayat dengen
dan menggunakan
golongan kata dengan
suku kata, perkataan,
pelbagai sumber dengan
betul.
bahasa badan
betul mengikut
frasa dan ayat dengen
sebutan yang betul.
secara kreatif
konteks.
betul.
2.3 Membaca kuat
semasa bercerita
1.4 Bertutur, berbual dan
pelbagai bahan bacaan
secara didik hibur.
menyatakan permintaan
dengan lancar, sebutan
tentang sesuatu perkara
yang jelas dan intonasi
daripada pelbagai sumber
yang betul.
dalam situasi formal dan
2.4 Membaca dan
tidak formal secara
memahami maklumat
bertatasusila
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN
MEMBACA
MENULIS
AN SENI
ASPEK
BERTUTUR
BAHASA
TATABAHASA
1.2.6 Mendengar,
2.2.3 Membaca dan
3.3.2 Membina dan
4.2.1 Menyebut
5.1.1 Memahami dan
memahami dan menyebut
memahami ayat tunggal
menulis perkataan
seni kata lagu
menggunakan kata
frasa dan ayat tunggal
daripada pelbagai bahan
yang mengandungi
melalui nyanyian
nama am yang mudah
dengan betul dan tepat.
bacaan dengan sebutan
suku kata terbuka dan
secara didik hibur.
dengan betul
1.4.1 Bertutur
yang betul.
tertutup dengen betul
mengikut konteks.
menggunakan diksi yang
2.3.2 Membaca kuat
dan kemas.
betul secara bertatasusila.
ayat tunggal dan ayat
1.4.2 Berbual tentang
majmuk dengan lancar,
sesuatu perkara
sebutan yang jelas dan
menggunakan kata
intonasi yang betul
panggilan dengan tepat
mengikut tanda baca.
bagi ahli keluarga asas
2.4.2 Membaca dan
dalam situasi tidak formal
memahami maklumat
secara bertatasusila.
daripada pelbagai bahan
1.4.3 Berbual tentang
bacaan untuk membuat
sesuatu perkara
kla
menggunakan kata ganti
2.4.3 Membaca dan
nama diri pertama dan
memahami maklumat
kedua dengan betul dalam
yang tersurat dengan
situasi tidak formal secara
tepat daripada pelbagai
bertatasusila.
bahan.

10 | P a g e
Lim Swee Ming/BM SJK Tahun 1/2011