Tautininku balsas Nr. 9

Text-only Preview

TAUTININK
BALSAS 2014m.spalis-lapkritis Nr.9(9)
numeryje
skaitykite
kada pradsime gerbti patys kasgalisustabdyti
rusij?
save, o ne ms udikus?
4-6 p.
Ndienospragmatizmasjau
L. kasinas.
niekonebestebina-tkstaniai
uvusij,imtaistanij,
kas gali sustabdyti
oEuroposlyderiailigiiandien
rusij?
laikosisikibbereikmieko
VakarsankcijasRusijai
nominirodiklibeiskaiiavi
lydidiskusijosapietai,kok
m.Ne,iandienkalbamejau
poveikjosgaliturtitole
nebeapieIrak,SirijarPa
sniamRusijoselgesiuiUk
lestin,iandienkalbameapie
rainosatvilgiu.Vienapus
Europ-Ukrainosem,kur
akcentuojatai,jogV.Puti
Kremliausgeopolitiniaisiekiai
nasirjoaplinkasuprantatik
pasireikiajaunebesvetimo
Mantas Kuncaitis.
jgoskalb,todlvisbesi
misrankomis,otiesioginepa
meluojama, kad rus kari netgi vadiname didvyriais, pleianiossankcijosyra
ihomosovieticusagresija.
Ukrainoje nra, kaip ir teigia kuri didvyrikumas prilygs
ma, jog mes nebuvome oku ta ms partizanams.
geriausiaRusijosatgrasy
Agresija t, kurie dar ne puoti, taiau melu, rodos, tiki
Zinoma, kaip visuomet, monuotolesniagresyvi
taip seniai niokojo Lietuvos tik pati Rusija, nes faktai yra galima apsitverti idjinmis, veiksmUkrainojepriemon.
em bei ud ms eimas akivaizds ir neginijami. Ir ekonominmis ar istorinmis
Sios pozicijos svarum sus
bei draugus. Taip, tai tie patys inote k?
sienomis - es nuo Zalio tiprina ir Saltojo karo patirtis.
tarybins psichozs paveikti
Blogiausia, kad ir mes pa jo tilto ikeldin skulptras Pats SSRS sulaikymo" dok
sistemos pastumdliai, kuri tys vis dar tebegarbiname okupantams, tarybins praei trinos pradininkas George F.
rankomis buvo praudyti in tuos paius udikus: Vilniaus ties i istorijos lap neitrin Kennanas sil JAV uimti
telektualiausi bei labiausiai centre ikiliai laikome sovie sime, o jei ir itrinsime, tai aiki spaudimo soviet plt
atsidav tvynei mons.
t raudonarmieius ant Za negi dl to geriau gyvensime? rai taktik ir prognozavo, kad
Metodai nepakit - atvirai liojo tilto, o Palangoje juos
Nukelta 2 p.
toks spaudimas arba sukels
Gabrielius Landsbergis: europos Parlamentas soviet nor bendradarbiau
ti, arba galiausiai sukels kriz
siunia paramos signal ukrainai
soviet valdioje. O strategin
persvar JAV prie SSRS gijo
EuroposParlamentas
sprendimoprojektpareng
btent tada, kai R. Reiganas
spaliomnesiopabaigoje,
irParlamentuipristatLietu
msi gyvendinti totalaus so
plenarinjesesijojeStrasb
voseuroparlamentaras,ES
viet sulaikymo" politik.
re,taikydamaspagreitint
Ukrainosprekybossantyki
Prieinga stovykla tvirtina,
sprendimprimimoproce
pranejas(angl.rapporteur)
jog iuo metu bet koks V. Puti
dr,didelebalsdauguma
GabrieliusLandsbergis.
no atsitraukimas reik jo poli
(497-u,78-prie,56-
tin pralaimjim, o jo sukurta
susilaikius)pritarsprendimui
Ms moralin pareiga
politin sistema yra pakanka
- nepalikti Ukrainos vienos
pratstiEuroposSjungos
mai stabili, kad besipleianias
ir suteikti kuo didesn eko
Vakar sankcijas bt atsakyta
vienaalikaitaikomaspa
nomin ir politin param jai
vis agresyvesniais veiksmais
lengvintasprekybosslygas ypatingai sunkiu metu.
Ukrainoje.
ukrainietikaiprodukcijai.Sio
Nukelta 2 p.
Gabrielius Landsbergis.
Nukelta 4 p.

neitrintumm istorijos!
Be viso to, atsiranda ir to
kada pradsime gerbti patys ki, kurie sugeba teigti, jog
paminklai sovietiniams udi
save, o ne ms udikus?
kams, praudiusiems imtus
tkstani broli ir seser,
Atkelta i 1 p.
nebesugeba paklausti gerbia XIV amiuje, Zaliojo" pava nra jau tokie blogi - pirme
Nebestebina ir tai, jog da m prokuror, kodl ms dinim gavo XVIII amiuje, o nyb reikia teikti kitoms pro
n toks argumentas tikint teissauga iki iol nesugeba rusai prajusiame amiuje til blemoms, pavyzdiui, grin
- juk pragmatizmas bei amo apginti vieojo intereso, nu t, kur patys mgino susprog dinio alia ups sutvarkymui.
ralumas iandien pasireikia veriant visas tas bjaurastis dinti, tik atstat.
Zinoma, paup tvarkyti reikia,
visose manomose vertybi nuo Zaliojo tilto?
Danai vieojoje erdvje ga taiau, gerbiamieji, idrskite
nse skalse. Negana to, net
Juk jau eerius metus tu lima igirsti debatus apie tai, jog iandien pasakyti, irdami
ms politiniai radikalai bei rime statym, draudiant mes esame per maai vakarie ms tremtiniams bei nuo
reformistai danai pavirsta naudoti bet koki sovietin tiki, per maai europietiki ar okupant nukentjusiems
eilinius prisitaiklius, neven atributik, taiau nepaisant netgi per maai amerikietiki.
akis, jog paupio grindys yra
gianius ir vieai pareikti: to, kiekvien pavasar vis dar
Galbt. Taiau iandien svarbiau u sovietini udik
nepatinka paminklas - ne apsodiname glmis raudo yra svarbu ne tai. Siandien skulptr atsikratym, ir tik
irk O kur gi tokiais atve nja saule tviskant kj bei mes esame per maai lietu tuomet leiskite turti sau mo
jais esame mes - tauta?"
pjautuv Palangoje. Gal tuo viai ir vis dar nesugebame ralin teis tai teigti.
Ogi ten - pank ir paks met nra viskas taip blogai?
vertinti savo laisvs, be ku
Zinoma, bt naivu saky
sukurtame iliuziniame, i Eu
Gal vertt ne tik nenuvers rios nebt ir ms. Sakote, ti, jog turime pamirti raudo
ropos Sjungos kylanio blo ti t tikram patriotui pasibjau sugebame ir vertiname? Deja nj istorijos atkarp. Deja,
gio pasaulyje, kur usienieiai rjim keliani skulptr", ne, ne tik kad nesugebame, istorijos mes nei itrinsime,
iperka valstybes, o musulmo bet ir pastatyti nauj, kad, ne bet dar ir su nostalgija vel nei pakeisime, taiau visuo
nai vykdo nesibaigiant di duok Dieve, nepamirtumm giame sovietinius laikus, met turime sau priminti - ie
had. Ten, kur vjo malnai savo istorijos, nes vieojoje teisikai priklijuodami ioms bjaurast keliantys istorijos
tampa didesniais prieais u erdvje galima pamatyti mo avioms skulptroms kult lapai nra ms istorija.
raudonuosius tankus, ir ten, ni, teigiani, kad istorija to ros (!!!) paveldo" etiket.
Tai tra tie lapai, kuriuos
kur i pogrindio ilindusi kiu bdu visgi trinama?
Na, o sovietine kultra mes, mes buvome jga priversti
j vairiaspalvi vliav cirki
Nepamirkime, jog tie pa inoma, didiuojams: kasdie klijuoti savo knyg, tad nu
nink teiss yra svarbesns u tys sovietai jau visai alia! Kas ns vents prie butelio, nuo stokime garbinti tuos, kurie
siningai dirbanij bei tik ino, gal po Ukrainos ateis ir irdiausia pagarba kaimynui, ud ne tik ms tradicijas bei
ras tradicines vertybes puose ms eil, o tuomet ir maiau kultrins ivykos Sibir... Net kultr, bet ir ms eimas, o
ljani moni teises.
nukentsime - daugiau sovie nekalbu apie toki bendruo tiems, kurie bijo pamirti is
Jau ne vienerius metus gy tus mylinij tursim! Beje, menikumo iraik kaip ben torij, reikt priminti, kad
vename pasinr venckieni teigiantiems, kad visas Zalia dras turto naudojimas! O jei Druskinink rajone stkso
istorijas ir teissaugos peiki sis tiltas yra soviet palikimas jau prakalbome apie turt, ne Grto parkas, kuris gali jus
m jau u velniai ino k, ta ir jiems u j turime bti dar pamirkime palikti kurio nors grinti taip isiilgtus laikus.
iau n vienas save gerbiantis ir dkingi, reikt inoti, kad Vilniaus rajono su nerenovuo
Straipsnis publikuotas
visuomenininkas ar politikas toje vietoje tiltas stovjo dar tomis chruiovkmis", kad tik
portale 15min.lt
Gabrielius Landsbergis: europos Parlamentas taikytiimetbalandio23
siunia paramos signal ukrainai
d. ir galioja iki i met lap
kriio 1 d. Sios dienos spren
dimu Europos Parlamentas
Atkelta i 1 p.
ropos Parlamente, nepaisant d. oficialiai ratifikavo dvial atvr keli i param taiky
Diaugiuosi ES sprendimu kai kuri radikali grupi Asociacijos sutart. Tuo pat ti iki 2016 met, kai tikimasi
pratsti vienaalikai taiko pasiprieinimo, pagrindins metu buvo priimtas spren prads pilna apimtimi veikti
mas palengvintas prekybos politins jgos vieningai pa dimas iki 2016 m. sausio 1 laisvos prekybos sutartis tarp
slygas ir nerinkti muit u laiko Ukrain", - teig Gab d. atidti laisvosios prekybos Ukrainos ir ES.
importuojam Ukrainos pro rielius Landsbergis.
sutarties su ES vykdym.
dukcij. Tai yra ir svarbus
Vienaalikai taikomos ES
Primus nutarim dl
Kvieiame bendradarbiau
politinis signalas, ir reik palengvintos prekybos sly laisvosios prekybos sutar
ti ir su nekantrumu laukiame
Js pasilym bei pageida
minga ekonomin parama, gos panaikina muitus 94,7 ties vykdymo atidjimo, ES
vim el. p. [email protected]
padedanti Ukrainai sumain proc. importuojamos Ukrai sipareigojo alims narms
gmail.com arba tel. Nr. +370
ti ekonomin priklausomyb nos pramonins produkcijos silyti pratsti vienaalikai
670 38 040. Taip pat silome
nuo Rusijos bei atremti jos ir daugiau nei 80 proc. ems taikyti palengvintas prekybos
galimyb iame laikratyje
vykdom karin, energetin kio produkcijos.
slygas ukrainietikoms pre
publikuoti Js straipsnius ir
bei ekonomin spaudim. Eu
Ukraina ir ES rugsjo 16 kms. Tokios lengvatos imtos
nuotraukas.

Politika
3
antikonstitucinis ems saugikli" statymas"
Nepaisantnuolatiniovis
mokesiai taip pat neprisidjo
valdigrabyliavimoapie
prie nuosavybs stiprinimo.
paramverslui,pagarbpriva
Kitas kompensavimo u
iaiiniciatyvaiirnuosavybei,
valstybs iperkam turt b
Lietuvosvalstybjeirtoliau
das, negrinus ems - vals
matomeatvirdiskriminacin, tybs valdom moni akcijos
pamatinesmogausteisesir
- taip pat buvo panaikintas.
laisvespaeidianipolitik. Faktikai liko vienintelis kom
Skartiapasitarnavo"va
pensavimo bdas - pinigai,
dinamasisemspardavimo
taiau vienareikmikai ne
saugikli"statymas".
adekvats turtai emei bei i
moktini nerealiu laiku.
Negana to, jog trei de
Prisidengiant
Lietuvos
imtmet tkstaniams Lie ems ipardavimo usie
tuvos moni negrinama nieiams baubu, susivienijus
nusavinta em, pilieiai ir net skirtingas pairas de
toliau nuosekliai bei meto klaruojantiems politikams,
dikai prievartaujami nusa buvo prastumtas" dar vienas Arvydas Radinas.
vinant ne tik buvusi, bet ir lus akibroktas - ems paskirties sigijimo sandorio objekt nra. Taigi, ems pa
esam ar bsim nuosavyb.
saugikli" statymas. ia net sudarymo dienos bti vyk skirties em nra nacionalinis
Ne taip seniai deimtims LR Prezident neapsikent ir diusiam kin veikl, t.y. turtas, kuris iimtins teiss
tkstani moni, kaip kom pareigojo Vyriausyb skubiai iki statymo sigaliojimo yra nuosavybe priklauso valstybei,
pensacij u mieste turt pataisyti aukiau pamint retrospektyvus ir paeidia todl statymu taikomi auk
em, buvo atsisakyta suteik statym, nes visiems prota teistus asmen lkesius. iau paminti apribojimai ga
ti savininkui mik natra, ujantiems akivaizdu, jog ia ne Tai prietarauja pamatiniams limai paeidia LR Konstituci
nes, es, savininkai nesuge tik prasilenkta su euroatlanti teiskros principams.
n nuostat, jog Lietuvos kis
bs tvarkytis mikuose pa niais standartais, bet, svarbiau
Fiziniams asmenims, sie grindiamas privaios nuosa
tys - trksta kompetencijos. sia, paeistos konstitucins kiantiems sigyti ems kio vybs teise ir kine laisve.
Taip pat u savininkus buvo mogaus teiss ir laisvs.
paskirties em, taikomas i
Draudimas penkerius me
nusprsta, kad jiems galbt
Vadovaujantis io staty silavinimo reikalavimas yra tus parduoti sigyt em
mik i viso nereikia, nes ie, mo logika, ems kio ga diskriminacinis ir paeidia puikiai atspindi sovietmeio
neva, yra menkaveriai.
mintojams tampant iskirti pamatines mogaus teises ir mentalitet.
Pagaliau i met rugsjo ne, privilegijuota visuomens laisves. Kompetencij krite
Lietuvos valstybje nuo
mnes Seimas nusprend u dalimi, asmenims ir j vai rijus (iuo atveju isilavini sekliai besitsianti cinika
mieste turt em kompen kams, besiveriantiems e mas) paprastai nustatomas nusavinimo politika pavo
suoti mikais, taiau, tik tiems, ms kio gamyba reikt asmenims, kurie nori usi jingai diskredituoja ir iplau
kurie praymus pateik iki adekvaiai apriboti galimyb imti valstybs licencijuojama na valstybingumo pamatus
1995 m. Vl tsiasi diskrimina sigyti ems sklypus ir bst veikla. Tokiu bdu, toks rei piliei smonje, o tarp
cija, nes vliau pateik pray miestuose, taip pat usiimti kalavimas yra diskriminaci tautinei bendruomenei de
mus, bent jau su teism pagal bet kokia veikla, kaip ir no nis ir nepagrstas.
monstruojame, kad niekaip
ba, nuosavyb atkurti galjo.
rintiems pradti kininkauti,
LRKonstutucijos47straips negalime itrkti i socialisti
Po to prasidjs mik ivo sigyti ems ar pltoti alter nyje yra nurodyti objektai, ku nio mstymo gniaut.
gimas per aukcionus buvo su natyvi veikl kaime.
rie priklauso valstybei iimti
Lieka neatsakytas klausi
stabdytas, nes tai buvo akivaiz
sipareigojimas ne maiau ns nuosavybs teise. Zems mas - kam tai aktualu.
diai cinika. Padidj ems nei 3 metus iki ems kio kio paskirties ems tarp i
Arvydas Radinas

4 Politika
Zems savininkai skundiasi Siuometusavininkasne
turi teiss daugiau negu 10
negalintys parduoti ems
hektar padovanoti savo vai
kams, yra tik paveldjimas ir
testamentas. Tai reikia, kol
senieji nenumirs, tol jaunieji
Zemspardavimosaugikli"galimiprietaravimaiKonstitucijaibeitarptautineiteisei,ekonominiai neateis kininkauti", - sak
jpadariniaiaptariamipenktadienSeimevykstaniojekonferencijojeZemspardavimosaugikliai" G.Naguleviius.
LietuvosRespublikosKonstitucijoskontekste".
Jo duomenimis, iuo metu
ems kio paskirties ems
Konferencijos dalyvi nuo
Lietuvos ems savinink mus galintiems pirkti em, sandori ymiai sumajo,
mone, saugikliai" atsisuko sjungos pirmininkas Ginta nes ribojama galimyb par jie nevyksta.
prie Lietuvos pilieius, prie ras Naguleviius mano, kad duoti. Mat parduoti em ga
Galini pirkti yra arti
ems savininkus. Saugikliai" reikt pakeisti iuo metu lima tik tam, kuris turi trej 300tkstani.Taikininkai,
yra pertekliniai, todl keistini.
statyme esanius reikalavi met patirt kininkavime.
turintys isilavinim ir atitin
kantys reikalavimus, o galin
i parduoti yra arti milijo
no. Sandoriai nevyksta. Tuo
skundiasi ems savininkai,
kurie iuo metu susiduria
su tokiomis aplinkybmis.
Pavyzdiui, kininkas kain
procentaliai maina kas m
nes po 20 proc., o perkani
j nra. Manau, kad iuo me
tu kininkai neperka arba dl
l trkumo, arba piktnau
diauja dominuojania pad
timi ir sivaizduoja, kad ems
savininkai niekur nesids, nes
niekas kitas neateis, nenupirks
ir toliau em nuomojama" -
sak G.Naguleviius.
Straipsnis publikuotas portale
lrytas.lt
L. kasinas. kas gali sustabdyti rusij?
Atkelta i 1 p.
im, kad egzistuoja iskirt manomas kelias susiklosi ti savotiko arbitro pozicijas.
Kitaiptariant,Vakarsank in Rusijos interes zona. usioje situacijoje, kai diplo O btent tokio arbitro funk
cijos gali iaukti dar platesnio Toki nuraminimo" poli matins priemons nebev cijas iandieninje Rusijos
masto Rusijos intervencij tik simbolizuot derybos eikia. Tad daug aktualesnis politinje sistemoje atlieka V.
Ukrain. I karto po treiojo dl Ukrainos federalizacijos, klausimas - ar ir kokiomis Putinas. Dalinam rent eli
lygmens sankcij vedimo pa iskirtinio Donbaso statuso, slygomis jos gali turti re to grupms altinis - naftos
sigirdusias kalbas apie Rusijos Vakar sipareigojimas nep al poveik Rusijos geopoli ir duj sektoriai, btent i
taikdarik" pajg vedim riimti Ukrainos nei ES, nei tikai ir tolesniems Kremliaus energetikos resurs parda
Donbas ir tolesn Rusijos NATO. Taiau net ir nuore veiksmams Ukrainoje?
vimai ir sudaro daugiau 50
kariuomenstelkim prie ry alpolitik bei geopolitini
proc. viso Rusijos biudeto.
tini Ukrainos sien galima kov pavargusi ir pabgti
ar sankcijos paveiks
Taip JAV senatoriaus J. Mc
vardyti tais enklais, kurie lyg norinti Vakar Europa pui
rusij?
Caino metafora apie Rusij
ir liudyt, jog situacija klostosi kiai supranta, kai nuolaidia
Sankcij poveik vairiems kaip degalin, kuri apsimet
btent pagal scenarij. Tai vimo atveju toki Rusijos autoritariniams
reimams esanti valstyb" gyja konk
au nepaisant to, nra aiku, nuraminimo" ir situacijos nagrinjantys
akademikai ret turin. Naftos ir duj
kok alternatyv konflikto deeskalavimo plan (auko pastebi, jog labiausiai yra sektoriuje veikianios Rusijos
Ukrainoje sureguliavimo re jant Ryt Europos valstybi paeidiami tie autoritarin mons - ne tik biudeto
cept silo sankcij politikos suverenum ar teritorin iai lyderiai, kurie dl sank plauk, bet ir elito grupi
prieininkai?
vientisum) gali prireik cij gali prarasti galimybes maitinimosi" altinis, tad ir
Akivaizdu, jog vienintel ti vis daugiau ir daugiau, o mainais lojalum dalinti Vakar sankcijos turt bti
reali alternatyva - Rusijos raudonoji linija" kas kart rentas vairioms tarpusavyje orientuotos iuos sektorius
nuraminimo" politika, kuri slinksis vis gilyn Vakarus. konkuruojanioms politinio ir juose veikianias mones.
i esms reikt pripain Todl sankcijos - vienintelis elito grupms ir taip praras
Nukelta 5 p.

Politika
5
L. kasinas. kas gali sustabdyti rusij?
Atkelta i 4 p.
Rusijos biudeto, bet ir yra
Atsivelgiant tai, kad vis svarbiausi Rusijos poli
politins permainos Rusijoje tinio elito grupi maitini
yra manomos tik skilus iuo mosi" (rent) altinis. Gaz
metu politin reim palaikan prom" - tai V. Putino politin
iam politiniam elitui i vid vertikal cementuojanio
aus, esminis Vakar sankcij ekonominio modelio atra
tikslas turt bti toks: mu ma. Suprantama, kad ES dl
ti pleit tarp skirting elito tiekimo alternatyv trkumo
grupi, paskatinti j tarpu ir Vakar Europos kompanij
savio konkurencij, sumainti bendr investicini projekt
arbitro galimybes kontroliuoti su Gazprom", nra pasiruou
rent dalijimo proces. Ar ES si nutraukti kontraktus su iuo
paskelbtas treiasis sankcij Rusijos duj monopolininku,
lygmuo pataiko taikin?
taiau is faktas kartu ymi ir
Ketvirtadalis vis auktj galim tolesni ES sankcij Banderos vaidmuo) ir toliau Ukrainos teritorinio vientisu
technologij, kurias Rusijos poveikio Rusijos elgesiui ribas. egzistuos, taiau suvokimas, mo klausimas persikl karo
kompanijos naudoja naftos
kadUkrainayra ne Rusija, po laukus. I ten ger ini teko
gavyboje, yra importuojamos
kas i tikrj stabdo
viso io konflitko tik sustiprs. laukti ilgai. Ir pirmiausia jos
i usienio.Rusijaypa stokoja
rusij?
Todl iandien jau galima dr pasirod ten, kur kovsi ne
nacionalini technologij, ku
Labiausiai visus dominanti siai teigti, jog S. Huntingtono korupcijos, profesionalumo
rios padt sisavinti sudtin klausimas, kokio finalinio tiks Civlizacij susidrimuose" ir lojalumo problem drs
gus naftos telkinius. Todl ES lo Ukrainoje siekia V. Putinas? braytus emlapius, kuriuose koma reguliari kariuomen,
sprendimas udrausti Rusij Pirminis Rusijos intervencijos Ukraina vaizduojama kaip o kariai savanoriai - Nacio
eksportuoti naftos gavybai Ukrain tikslas buvo sukelti skeveldr valstybe", galinti nalin gvardija bei batalionai
skirtas auktsias technologi pilietin kar. Pratikai tai bt skilti pusiau, jau vertt pad Donbas" ir Azov", kuri
jas gali paveikti svarbiausi reik atuoni srii palei ti giliai stalius.
didij dal sudaro rusakalbi
Rusijos naftos sektoriuje dir Juodj jr nuo Odesos iki
Nepavykus pilietinio karo ai ukrainieiai.
bani kompanij pelning Lugansko atplim nuo liku scenarijui, taiau sukrus
Nesugebjusi primesti sau
um. Tai gali sumainti naftos sios Ukrainos dalies. Sis planas nestabilumo idin labiausi palankios ir Ukrainos sava
gavyb 510 proc. kasmet. Bet sulugo ne tik dl kai kuri ai sovietizuotame ir vairiais rankikum silpninanios po
didesnis poveikis manomas provakarietik oligarch labai ekonominiais bei kultrin litins sanklodos, o valsty
tik vidutiniu laikotarpiu, kai apdairi sprendim (situacij iais ryiais su Rusija susisa bs decentralizacija i esms
atsiras poreikis sensias tech stabilizuojantys I. Kolomoiskio istytame Donbase, Rusija bt reikusi tai, kad kai kurie
nologijas pakeisti naujomis.
veiksmai Dnepropetrovsko paband susodinti Ukrainos Ukrainos regionai bt labi
Vis dlto, kol kas kalbame srityje), bet ir todl, kad atstovus su Maskvos palaiko au priklausomi nuo Maskvos
tik apie toki Rusijos naf Ukrainoje pasirodo yra daug mais teroristais prie deryb nei nuo Kijevo, Rusija apsi
tos kompanij kaip Ros daugiau ukrainiei ir daug stalo ir iekoti susitarimo dl sprend Donbas paversti
neft" atribojim nuo Vakar maiau homo sovieticus bei tolesns Ukrainos politins nauju ualdytu konfliktu
auktj technologij, taiau Rusijai lojali gyventoj nei sanklodos: valstybs decen posovietinje erdvje. Toks
ne apie draudim prekiau iki iol Kremliui atrod. Tai tralizacijos, rus kalbos kaip statusas i esms reikt, jog
ti su iomis kompanijomis ne tik liudija, kad supapras valstybins kalbos statuso, nors Donbasas formaliai ir lik
ar Vakar rink udarym tintas ukrainiei visuomens Donbaso autonomijos ir pan. t Ukrainos sudtyje (Rusija
Rusijos naftos eksportui. Taip skirstymas Ryt ir Vakar Tiesa, tokias derybas ukrain nepripaint jo nepriklau
yra todl, kad 20 proc. tos ukrainieius yra pasens, bet ieius stm ir kai kurios somybs ir neinkorporuot
paios Rosneft" valdo brit ir tai, jog Ukrainoje gim nau didiosios Vakar Europos regiono savo teritorij), bet
kompanija British Petro ja moderni politin tauta, kuri valstybs (pirmiausia - Vok faktikai per savo vietininkus
leum", tad brit investicijos nepaisant vairi kalbini tar ietija, savo usienio reikal j kontroliuot Rusija. Donba
- savotikas saugiklis takin pusavio skirtum, savo likim ministro F. W. Steinmeierio so virsmas nauj ualdyt
gai I. Seino grupei ir j kon sieja iimtinai su nepriklauso vaidmenyje). Taiau Ukraina konflikt leist Rusijai ir toli
troliuojamai Rosneft" nuo ma Ukrainos valstybe. Ir ne tik (P. Poroenka) nepasidav au kontroliuoti situacij.
tolesni ES sankcij.
sieja savo likim, bet ir ruoiasi ioms geopolitinms kombi
Atsiradus palankioms sly
Be to, sankcijos yra taiko savo valstyb ginti.
nacijoms ir neleido konfliktui goms,Kremliusvisada galt
mos tik Rusijos naftos sekto
Rusijos intervencija tik dar pritaikyti tradicins Rusijos grti prie galim deryb dl
riui, o be duj gigantoGaz labiau konsolidavo ukrain schemos: Ukrainos decen visos Ukrainos politins sank
prom" pertvarkos nebus ir iei politin bendruomen.
tralizacija irKijevosipareigo lodos bei kontroliuoti Kijevo
Rusijos politins sistemos
Vidins takoskyros dl jimasnesijungtiNATObeiES galimybes pltoti ryius su ES
pertvarkos, nes Gazprom" kalbos vartosenos, skirtin mainais Rusijos sprendim ir NATO.
ne tik sukuria tredal gi istoriniai vertinimai (S. deeskaluoti situacij. Taip
Nukelta 6 p.

6 Politika
L. kasinas. kas gali sustabdyti rusij?
Akelta i 5 p.
reikt ne k daugiau, o tik Ukrainos anklavo asimiliuoti
Kaip taikliai pastebi A. Ap
Kaip tokios Rusijos poli tiek, kad Rusija veikia pagal nepavykt. Tik jis turbt dar plebaum: Doneckas, Slov
tikos iliustracij vertt prisi klasikin ualdyt konflik neino, kad vakar Ukraina janskas, Kramatorskas yra
minti 2003 m., kai RusijaMol t krimo logik. Tiek Pad iandien jau yra gerokai i pavyzdiai to, kaip atrodo
dovai pasil Kozako plan, nestrje, tiek Abchazijoje ir siplt, isiplt ir praeito em be nacionalizmo: ko
pagal kur mainais susivieni Piet Osetijos veik ir tebe amiaus V deimtmeio va rumpuota, anarchika, pil
jim su Padnestre, Moldova veikia vadinamosios Rusijos kar ukrainiei nacionalist na parsiduoti pasirengusi
virst federacine valstybe ir taikdarikos" pajgos. Tik kis lov Ukrainai, lov samdini. Dauguma vietini
sipareigot niekada nesijung jeigu prie du deimtmeius didvyriams", kuris iandien moni kov stebi pasyviai
ti prie transatlantini saugu nusilpusios Moldova irGruzi jau yra taps visus ukrainiei ir yra pasireng susitaikyti
mo organizacij (tuomet Mol jatam pasiprieinti nesugeb us vienijaniu kiu. Btent su bet kuria valdia, koki
dova plan tik paskutin jo, kart viskas bt kitaip.
tai labiausiai ir turt at tik gaus. Tai yra mons, at
akimirk atmet). Be to, tam
Prie sisdama savo pa grasinti Rusij nuo tiesiogins sitiktinai apsigyven ten, kur
tikro lygmens nestabilumo jgas Ukrain, Rusija turi invazijos Ukrain.
gyvena, kuri tvai ar sene
Donbase palaikymas, atsivel prisiminti, jog SSRS laikais
Tad ne Vakar sankci liai ten atvyko dl sovietinio
giant tai, kad kol kas nra Vakar Ukraina visada buvo jos (nors jos irgi svarbios), o biurokrato geidio, kurie ne
jokio susitarimo tarp Kijevo ir viena maiausiai sovietini ukrainiei tautin tapatyb, jauia prieraiumo jokiai tau
Gazprom" dl ilgalaiki duj taip pat maiausiai rusik stiprjantis ios tautos sava tai ar valstybei. Tik mons,
tiekimo, o Ukrainos sukauptos ir maiausiai surusint SSRS rankikumas iandien yra kurie jauia tam tikr atsi
duj atsargos pamau senka ir srii. Vengdami Ukrainos svarbiausia klitis V. Putino davim savo visuomenei, tik
alies ekonomikos bkl pra nacionalist pasiprieinimo, rusikojo pasaulio" susikrim tokie mons, kurie vertina
sta, gali paskatinti Ukrainos net sovietiniai biurokratai ui. Btent nacionalizmas, kur savo tautos kalb, literatr
virsm ekonomikai lugusi nesiek Vakar Ukraino Vakaruose daug kas nori nu ir istorij, tik mons, kurie
(iuo atveju - sulugdyt) kalbins asimiliacijos, taip rayti kaip XX a. atgyven, dainuoja tautines dainas ir
valstyb, kuriai primesti savo pat neskatino ir ypatingos griauna Rusijos neoeurazijin kartoja tautines legendas, ryis
politines slygas bus daug rus migracijos region. ia imperij ir saugo Europos civili dirbti dl savo visuomens."
lengviau.
buvo maiausiai komunist zacij nuo eurazizmo. Donbaso Galvodama apie savo gynybos
Tuo tarpu vis daniau partij stojusi asmen.
atvejis rodo, jog tik toks hibridi planus ias pamokas turt
pasigirstanios kalbos apie
Net eurazizmo ideologas nis karas manomas tik ten, kur imokti irLietuva.
galim Rusijos taikdari" A. Duginas pripasta, kad nra tautins tapatybs, ryio su
Straipsnis publikuotas
vedim Ukrainos teritorij iandieninei Rusijai vakar bendruomene ir valstybe.
portaledelfi.l

Politika
7
revoliucija ir kontrrevoliucija
Tsinys.
triniame, socialiniame ar ruotu skverbiasi fakt
Metamorfozs, kurios ma ekonominiame gyvenime ne zon. ia, naudojant kruvin
tyti pagrindinse Revoliucijos nutrkstamai sklinda revoli as ar taikesnes priemones, yra
pltros linijose, atsikartoja, nors ucijos tvaikas. O paskui, po transformuojamos alies in
ir maesniu masteliu, kiekvi ios menamos pertrauko sky stitucijos, statymai, paproi
ename jos didesni epizod.
la, tarytum nelauktai ir ne ai tiek tikjimo srityse, tiek ir
Todl ir Prancz revoli tiktai, neramumai, danu at pasaulietikoje visuomenje.
ucijos dvasia savo pirmoje veju - audringesni, nei kada
Tai treioji kriz, dabar jau
fazje buvo usidjusi aris nors anksiau.
visikai sibrovusi fakt srit.
tokratijos ir net banytin
kauk ir vartojo j kalb. Ji
V skyrius
4. Pastebjimai
buvo dana vienia karali
Trys Revoliucijos gyliai: ten
a. revoliucijos gyliai
aus dvare ir sdjo prie vie dencijose, idjose ir faktuose
no stalo su karaliaus tarybos
nra tapats chronolo-
1. revoliucija tendencijose
nariais. Vliau ji tapo burua
giniams etapams
siknijim konkreiais veiks
ir umaskuotai, ramiai dar
Kaip matme, Revoliucija
Sie gyliai tam tikra prasme mais. Kaip matyti, Revoliucija
visk, kad bt panaikinti, - tai procesas, susidedantis i yra pakopiniai. Bent kiek turi savo dinamik. Su ja geri
nors ir be kraujo, monarchija atskir etap ir atsirandantis gilesn analiz rodo, kad au susipainsime, tyrindami
ir bajorija bei prispausta
tam tikrose netvarkos ten revoliuciniai veiksmai juose ir kitus Revoliucijos maro
katalik Banyia. Labai dencijose9, kurios yra tary yra taip susipyn laike, kad aspektus.
greitai ji tapo Jakobin revoli tum jo siela ir pati slapiausia skirtingus gylius negali
1. revoliucijos varomoji
ucija ir apsipyl teroro krau varomoji jga. Lygiai taip pat ma irti kaip atskirus
jga
ju. Bet visi ekscesai, kuriuos Revoliucijoje galime iskir chronologinius vienetus.
dar jakobinai, sukl stipri
ti tris lygius, kurie tam tikru B. trij revoliucijos gyli
a. revoliucijos ir
reakcij. Revoliucija apsig laipsniu persipyn. Pirmasis,
skirtumai
netvarkos tendencijos
r, eidama tuos paius giliausias lygis, gldi tendenci
Pati galingiausia Revoli
etapus, tik jau atgalios. Nuo j krizje. Netvarkos tendenci
Sie trys gyliai ne visada ucijos varomoji jga yra net
Jakobin ji vl tapo burua. jos pagal savo esm grumiasi rykiai skiriasi. Skirtingumo varkos tendencijos. Dl ios
Kai atjo Napoleonas, ji dl savo realizavimo. Nebesi laipsnis yra vairus kiekvienu prieasties Revoliucij gali
ities rank Banyiai ir taikydamos prie nusistovju atskiru atveju.
ma lyginti su taifnu, ems
atvr savo duris tremi sios dalyk tvarkos, kuriai jos
C. revoliucinis procesas
drebjimu, ciklonu, stichine
amiems bajorams. Galiausiai yra prieikos, tos tendencijos
nra nesuvaldomas
gamtos nelaime, siknijusia
ji sveikino Burbon dinas pradeda veikti, keisdamos
neabotas mogaus aistras.
tijos sugrim sost. Nors mentalitet, gyvenimo ir bties
vairiuose gyliuose moni
Prancz revoliucija baigsi, bd, meno raik, paproius, judjimas gali bti valdomas.
B. revoliucijos
nesibaig Revoliucijos pro kol kas ir tik kol kas dar nelies Jeigu daromi tik pirmieji
konvulsijos regimos jos
cesas. Ji kilo vl, kai krito damos idj.
ingsniai, tai dar nereikia,
paiose uuomazgose
Karolis X ir ikilo Liudvikas
2. revoliucija idjose
kad jie bus engiami toli
Blogis, kaip kataklizmai,
Pilypas, ir taip, per einanias
au, kol pasieks sekant gyl.
Kriz pereina nuo i gili
turi galing jg, deja, tik gri
viena paskui kit metamor
Prieingai, mogus laisva val
klod ideologin plotm.
aunanij.
fozes, naudodamasi savo sk
ia, Dievo padtas, gali nugal
I tikrj, kaip Paul Bourget
Jau pirmaisiais savo pro
mmis ir netgi neskmmis,
ti bet koki kriz, lygiai taip
sako savo garsiame darbe Le
trkio momentais i jga turi
pasiek dabartin, konvulsij
pat, kaip ir pai Revoliucij.
Demon de Midi, reikia gyven
pakankamai potencialo tam
kreiam padt. Revoliucija
Apibdindami iuos Revo
ti taip, kaip galvoji, kas anksi
tulingumui, kur demonstruo
panaudoja savo metamor
liucijos aspektus, mes esa
au ar vliau baigsis tuo, jog
ja savo ekscesuose.
fozes ne tiktai jimui pirmyn,
me panas gydytoj, kuris
imsi galvoti taip, kaip gyvenai.
Pavyzdiui, neigiant Prot
bet ir daryti taktiniams ats
nusako vis ligos eig nuo
Gavusios gili netvarkos
estantizm, buvo jauiamas,
itraukimams, kurie jai taip
pradios iki mirties, taiau
tendencij postm, naujosios
nors aikiai neireiktas,
danai buvo reikalingi. Sis
neturint minties, kad liga
doktrinos ima klestti. Pradio
anarchistinis
komunizmo
judjimas, niekad nesilp
negali bti pagydoma.
je jos nors retkariais siekia
trokimas. Tuo tarpu, nors
stantis, kartais apsimesdavo taikaus sambvio su senosio
Vi skyrius
Liuteris pagal savo formulu
mirs. ia yra Revoliucijos mis doktrinomis, reikdamosi
otes buvo tik Liuteris, visos
domiausia metamorfoz.
tokiu bdu, kad palaikyt bent
revoliucijos maras
liuteriko protrkio tendenci
Zvelgiant pavirutinikai, iorin panaum harmonij.
Ankstesniuose skyriuose jos, sielos bsenos, visi ne
kokios nors alies padtis Taiau galiausiai tai baigiasi at kalbjome apie Revoliucijos pasveriami dalykai jau ne
gali atrodyti visikai rami. vira priepriea.
mar, o tiksliau, apie jos li savyje, nors dar ir odiais
Tada kontrrevoliucijos reak
auiant charakter, jos meta neireiktai,Voltero, Robesp
cija sultja ir net prisnsta.
3. revoliucija faktuose
morfozes, skverbimsi paias jero, Markso ir Lenino dvasi.
Bet jos banytiniame, kul
Idj transformacija savo mogaus sielos gelmes ir
Nukelta 8 p.

8 Pietryi Lietuva
Daugelyjepasauliovals
tybi(Lenkijoje,Latvijoje,
Habil. dr. kazimieras Garva. Lietuvos
Vokietijoje,Pranczijoje,
respublikos gatvi pavadinim rayba
JAV,Kanadojeirkitur)gatvi
pavadinimai,kaipirvietovar
viej ura laikinj tai
diai,pavards,raomitik
sykli 2 punkto ir Pavadini
valstybinekalbairbejoki
m gatvms, pastatams, sta
papildomraidi.Salinin
tiniams suteikimo, keitimo ir
kr.vadovaipanoropavyzd traukimo apskait taisykli
imtiiSovietSjungos,kuri 18 ir 29 punkt nuostatus. Jie
Lietuvojegatvipavadinimus reikalauja visus vieuosius
ralietuvikaiirrusikai(ne uraus rayti valstybine kal
lenkikai),nesvalstybtada ba, teisikai pagrsti (traukti
buvo15respublikdarinysir Registr arba gauti savivaldos
ruskalbabuvopaskelbtaj institucij leidim).
bendravimopriemone.
Lietuvos Respublikos te
ritorijoje, kuri 1920-1939
Kazimieras Garva.
Lietuvos vyriausiasis ad m. buvo okupuota Lenkijos,
ministracinis teismas 2012 m. autonomininkai gatvi pa dininkai, paeisdami staty mij. Lietuvos Respublika n
vasario 13 d. pagrstai nuro vadinimus pradjo reikalauti mus, Salinink ir Vilniaus r. ra federacin valstyb, turinti
d: dvigubi gatvi pavadini rayti ir lenkikai. Tai prie kai kuriose vietose ikabino kelias valstybines kalbas, ir
mai, greta valstybins kalbos tarauja Lietuvos Respubli gatvi pavadinimus ir lenk visus informacinius uraus
raant ir ne lietuvi kalba, yra kos Konstitucijos 10, 14, 17 kalba, bet neaiku, kodl jei skelbia vienintele valstybine
teisikai nepagrsti ir paei straipsniams, Lietuvos Res nenori ura gimtaja gud - lietuvi - kalba.
dia Valstybins kalbos sta publikos valstybins kalbos arba rus kalba, kuria danai
Straipsnispublikuotasurnale
tymo 17 straipsn, Garsins statymo 14, 19, 23 straips tebekalba ir kurios reikalavo Gimtoji kalba", 2013 m. sausis
ir raytins informacijos, kit niams. LLRA paskirti val skelbdami teritorin autono
nr.1(547)
revoliucija ir kontrrevoliucija josygigreiiovaidmuoturi
bti istudijuotas.
Galima teigti, kad greitesnis
Atkelta i 7 p.
ramybs laikotarpiai - tai ty
4. revoliucijos proceso
ygis naudos neatnea, bet tai
C. revoliucija pati
lios ir gilios fermentacijos"
greitis
netiesa. Si ekstremum pro
apsunkina savo yg
laikas. Prisiminkime, pavyz
Revoliucinis procesas vys trkis sukuria tam tikr stand
diui, Restauracijos laikotarp
artirpastovtiksl,kuriopats
Netvarkos tendencijos vys
tosi dviem tempais. Vienas
(1815-1830).
radikalizmas traukia nuosaiki
tosi kaip koks nieulys: kuo
yra greitas ir, paprastai, neilgai uosius, ir jie, nors ir ltai, bet
daugiau kasoma, tuo labiau 3. nuo vieno patobulinimo trukus, isikvepia. Antrasis gi eina jo linkui. Taip socializmas
nieti. Jos sukelia morals
iki kito
- ltesnis, bet skmingas.
atmeta komunizm, taiau ty
krizes, ikelia klaidingas dok
I to, k matme14, galima
a. Greitasis ygis
lomis avisi ir eina link jo.
trinas, po kuri seka revoliuci teigti, kad kiekviena Revoli
Net ankstesniais laikais t
jos. Kiekviena j savo ruotu
Pavyzdiui, priekomunis
ucijos stadija, lyginant su prie
blogina tas tendencijas. Paskui
tinis anabaptist judjimas vi pat buvo galima pasakyti apie
tai buvusia, yra paprasiausias
panaiai sukeliamos naujos
sose srityse perm visas arba komunist Babeuf ir jo paka
jos patobulinimas. Natral
krizs, naujos klaidos ir nau
beveik visas pseudorefor likus per paskutinius Prancz
jos revoliucijos. Tai ir paaiki istinis humanizmas ir Prot macijos dvasios ir tendencij revoliucijos lsmo momentus.
na, kodl iandien mes esame estantizmas buvo patobulinti pasekmes. Jis lugo.
Jie buvo sutriukinti. Neirint
atsidr tokioje sukreianio per Prancz revoliucij, kuri
tai, ingsnis po ingsnio vi
B. Ltasis ygis
je bedievysts, amoralumo savo ruotu buvo patobulinta
suomen ima engti tais pai
situacijoje, tokiame netvarkos dabartinio amiaus revoli
Neskubdamos, per daugiau ais takais, kuriais jie troko j
ir nedarnos chaose.
uciniame bolevizmo procese. nei keturis imtmeius, nuos vesti. Ekstremist neskm
Tas faktas, kad netvarkos aikesns Protestantizmo srovs, yra tokia tik i pirmo vilgs
2. akivaizdiai matomi
aistros, siautjanios crescen tobulindamos ir graindamos nio. Jie dirba netiesiogiai, bet
revoliucijos intervalai
do gaida, panaios ems savo paveiksl nuosekliais din galingai, Revoliucijai engiant
Pasitaikantys pabrtinos traukos pagreit ir mintanios amikumo ir inercijos etapa priek, palaipsniui patraukda
rimties laikotarpiai gali sud savo pai juodais darbais, is, vienaip ar kitaip skatino mi nesuskaiiuojam daugyb
aryti spd, kad tam kartui sukelia pasekmes, kurios savo Vakar ali yg t pat proting", nuosaiki" ir vi
Revoliucija stabteljo. Gali ruotu pltojasi atitinkamu kratutinumo tak.
dutinik, kad bt gyvend
atrodyti, kad Revoliucijos stiprumu. Panaia progresija
intos j nusikalstamos, pikty
procesas nra permanentinis. klaidos duoda pradi kitoms
C. kaip derinami
bins fantazijos.
Taiau tai tik Revoliuci klaidoms, ir viena Revoliucija
revoliucijos ygiai
Tsinys kitame
jos metamorfozs. Menamos skina keli kitai.
Kiekvieno i i Revoliuci
Tautinink balso" numeryje

Pietryi Lietuva 9
atsiimti Vilni i t pai as
men, kurie pradjo i klas
ting operacij. Todl pel
nytai ie karininkai turi bti
P. kruopis. kaip Vilni atgavome laikomi lietuvi tautos ida
vikais, bet ne tikrais ios tau
ir kaip j isaugosime?
tos atstovais. Nes ie Lenkijos
karikiai niekada negyn nei
lietuvi tautos, nei Lietuvos
1939jmetspalio28
valstybs interes.
diena-ities,yraviena
Taiau lietuviai net ir ma
svarbiausimsvalsty
tydami kaip Lenkijos laivas
bsdat.Tojidiena,kaiilgai
sksta tarp Vokietijos ir So
viet Sjungos kariuomeni
LenkijosirRusijosimperijos
1939j rugsj nedr pei
okupacijosebuvskratas
lio lenkams nugar. Lietuva
sugrosavoteistameimi
galjo atsiimti Vilni, kas jai
ninkui-lietuvitautai.Vilnius
tiesiogiai ir priklauso, bet ito
nratikistorinsostin.Vil
niekingo veiksmo, kok atli
niuslietuviamsyrabtis,es
ko Lenkija 1938j ruden,
m.LietuvabeVilniauskaip
ugrobdama ekoslovakijai
karaliusbekarnos.
priklaususi Teino zon, lie
tuviai nepadar. Tiesa, aplin
Visa svarbiausia ms tau
kybs, kuriomis Vilnius bu
tos istorija sukasi aplink Vilni:
vo atgautas, Lietuvai nebuvo
i i apylinki kilo pirmasis
palankios. Soviet Sjunga
ms karalius Mindaugas ir
primet savo slygas, o ms
btent ios ems tapo senosios
vadovai tikdamiesi ateityje
Lietuvos valstybs pamatais;
isaugoti nepriklausomyb
Vilniuje Gediminas pastat pi
pasira su SSRS savitarpio
l ir perkl miest sostin, P. Kruopis.
pagalbos sutart. Mainais
kuris iliko Lietuvos Didiosios kalb. Zinoma, kad Vilniuje
Sis gdingas Lenkijos i Vilniaus krat teko leisti dis
Kunigaiktysts centru iki pat tuo metu gyveno nedaug lie puolis tuo metu sugriovs lokuoti Raudonosios Armijos
carins Rusijos okupacijos; ia tuvi, taiau apylinkse ir vi santykius tarp lietuvi ir len dalinius Lietuvos teritorijoje.
jzuit ordinas XVI a. kr pir soje Pietryi Lietuvoje lietu k taut, kai kuri dabartini
Nepaisant i aplinkybi,
mj universitet, davus daug vikai kalbti mokjo didioji Lietuvos istorik, traktuo Vilnius pagaliau tapo nepri
viesuoli lietuviams ir kitoms dauguma. Galiausiai, visuose jamas kone ygdarbiu. Dar klausomos Lietuvos sostine.
tautoms; Vilnius ne kart tapo didiuosiuose Lietuvos Res trksta, kad mes pradtume Taiau pats kratas ir gyven
kar, sukilim centru, kur bu publikos miestuose iki treiojo vsti Zeligovskio sukilim, toj tautin tapatyb buvo
vo stengiamasi uimti ar apgin deimtmeio pabaigos vyravo juk pagal kai kuriuos intelek pasikeitusi. Prausi poloni
ti. Taigi ir XIX amiuje atgimusi lenk, yd kalba, taiau i tualus is generolas irgi buvo zacija, jusi ne tik i Lenkijos
lietuvi tauta negaljo savs si gyvenviei niekas dl kitos lietuvis. Taiau turti lietuvi valstybini staig, spaudos,
vaizduoti be Vilniaus, kuriame kalbos neband paversti sveti k kilm, tai nereikia teiss vietimo, bet ir lenk val
galiausiai buvo paskelbta Lietu ma teritorija. Negi taip sunku save laikyti lietuviu. Tikras domos Vilniaus vyskupijos,
vos valstybs nepriklausomy pripainti, kad Lietuva turi ir lietuvis siekia tautai suteik pakeit vietini gyventoj
bs deklaracija.
turs teis savo sostin?
ti jos paios savarankikai poir kalb, tautin identi
Todl iandien yra keista
Taip pat nemaloniai nustebi valdom valstyb, bet tiek tet. Deimtmeius vaikai nuo
girdti i Lietuvos istorik, na ir kit istorik pasisakymai, Lucianas Zeligovskis, tiek maums buvo mokomi, kad
kurie Vilni krat laiko ne kad veidmainika Lenkijos ag Juzefas Pilsudskis Lietuvos Dievas danguje tik lenkikai
lietuvi eme, o svetima ki resija 1920aisiais, i tikrj, valstybs idj irjo panie supranta". Taiau vliau tos
tataui teritorija. Stai, Lietu nebuvo Lietuvos okupacija, o kinaniai. Siandien pamir tautinio identiteto problemos
vos istorijos instituto moksli paprasiausias savos" teritori tame, kad Pilsudskis norjo tik pagiljo po Soviet Sjun
ninkas, velgdamas tautin jos umimas. Kaip galima sa okupuoti Lietuv ir padalin gos okupacijos, kuomet daug
Vilniaus miesto gyventoj kyti, jog Vilnius gali priklausyti ti tris dalis: Ryt, Vidurio sulenkjusi vietini ar tarpu
sudt XX a. pradioje, da Lenkijai, jei is miestas nuo se ir Kauno. Ta rodo ir faktai: kariu atsikrausiusi gyvento
ro ivad, jog lietuviai iame no buvo LDK sostin, o t. y. Lie po Vilniaus upuolimo len j ivyko Lenkij, Vilniaus
mieste ans sitvirtinti netu tuvos sostin? Kaip Zeligovskio k kariuomen versi tolyn krat buvo atkelta daug bal
rjo. Tokios ivados pateikia operacij galima laikyti gudria, Lietuvos gilum, kol jos ne tarusi, o per pirmus 10 poka
mos, kadangi miesto priklau sumania, kai vos prie dien, sustabdme ties Sirvintomis rio met steigtos 367 lenki
symas valstybei suvokiamas spalio 7tj, Suvalk sutartimi ir Giedraiiais. Jei ne Taut kos ir udarytos beveik visos
ne pagal gyventoj kilm ir Vilnius buvo pripaintas Lietu Sjunga, lietuviai turjo reali lietuvikos mokyklos.
istorij, o pagal vyraujani vos valstybei?
prog patys savomis jgomis
Nukelta 10 p.

10 Politika
P. kruopis. kaip Vilni atgavome kitatautkaiptvirtLietuvos
valstybs patriot. Juk, gal
ir kaip j isaugosime?
gale, Lietuva yra vis kitatau
i Tvyn, tiesiog tai reikia
parodyti bei leisti tapti Lie
tuvos valstybs dalimi. Beje,
patriotizmo stygius rykiai
matosi visoje Lietuvoje, kur
gyvena itisai lietuvi kilms
atstovai - bet jie nesieja savs
su Lietuvos valstybe.
Todl noras sustiprinti Lie
tuvos valstybs idj privalo eiti
per lietuvik istorijos vertini
m. Lietuvi tauta yra atskaitos
takas, atskaitos bendruomen,
o nacionalin Lietuvos valstyb
yra lietuvi tautos tikrov. Turi
me diaugtis, kad Vilnius buvo
grintas Lietuvai, bet turime
ir toliau likti budrs, kad ms
sostin ir visa Lietuva nebt
pajungta prieikai valstybei.
Atkelta i 9 p.
kinusiai Armijai Krajovai, o nesunkiai gali bti pakartota Tokiu atveju, mes turime kuo
Taiau iandien situacija gyvenvietse ant kiekvieno ir Pietryi Lietuvoje. Galima tviriau suriti lietuvius ir Lie
Pietryi Lietuvoje nepage namo pakabintos lentels su net retorikai susimstyti, ar tuvos pilieius su iuo kratu
rjo, bet tik pablogjo. Pir gatvi pavadinimais lenk Vilniaus praradimas negal per jaun eim krimo skati
ma, velgiant i gyvenani kalba. Ar Jums tai panau t pasikartoti? Ir k lietuviai nim, auktini karin tarnyb,
lietuvi pozicij, yra inoma, Lietuv? Ir tai dar ne viskas. bei Lietuva daro, kad bt sustiprint istorijos, pilietinio
jog spariai nyksta lietuvi Ruoiami statymai, teisi ukirstas kelias bet kokiai ugdymo mokym mokyklose
kalba, udaromos lietuvikos nantys vard ir pavardi Vilniaus krato reokupacijai, bei kitais bdais.
mokyklos. Antra, dar dides raym nelietuvikais rame kuomet Lenk Rinkim Ak
Okupuotiems ir engiamiems
n problema, kad kitatau nimis ir dar siekiama tvir cijos vedlys Valdemaras To tarpukario vilnieiams kone
iai, ypa lenkakalbiai, savs tinti kit kalb kaip oficiali maevskis palaiko agresyvi himnu tapo poeto Antano Mi
nelaiko Lietuvos valstybs tame rajone, kuriame gyve Rusijos politik Ukrainoje?
kinio eils, kuriomis galime va
dalimi. Bda ta, jog apie 200 na daugiau nei 10 proc. kitos
Istorija nra tik romanti dovautis ir iandien:
tkst. lenkakalbi nra integ tautos atstov. Atleiskite, bet nis vaizdinys, kuriuo galime
Bet mes niekur i ia
ruoti Lietuvos Respublik. noriau vis Js paklaus grotis ir nieko nedaryti! Is
nevaiuosim,
Nors vietimo srityje lenk ti, ar tokie mons i Vil torija nurodo ms praeities
Neilksim lyg
bendruomen turi puikiau niaus krato gali jaustis, kad valstybs pasiekimus ir klai
paukiai rugsjy -
sias slygas mokytis savo kal jie gyvena nepriklausomoje das. Klausimas keliamas pa
Mumis ir pats Dievas
bos, istorijos, taiau per dau Lietuvos Respublikoje? Kaip prastas: ar norime, kad ms
didiuosis,
giau nei 20 met, i tautin Lietuvos valstyb gina j kaip valstyb ilikt, ar stengsims
Kad kalvarijas vargo
bendrija netraukta Lietuvos Lietuvos Respublikos piliei atsiriboti nuo praeities lyg lai
tesjom!
politin bei visuomenin gy teises nuo toki antivalsty ko atgyvenos? Kol kas, rodos,
Valstybs vargai atgauta
venim. Viskas, k mes ino bini darini kaip Lietuvos einame antruoju keliu ir todl me Vilniaus krate nebaigti.
me i iniasklaidos apie lenk Lenk Rinkim Akcija?
turime bent suvokti io nai Si kova begalin ir kol lietu
bendruomen - yra Tomaev
Ar mes suvokiame, kad vaus pasirinkimo pasekmes.
viai nenurims mio lauke
skis ir Lenk Rinkim Akcija teritorija aplink Vilni tam
Taigi, dl dabartins Vil - tol Vilnius ir Lietuva gy
Lietuvoje. Kur tuomet Lietu pa atskira respublika? Tok niaus krato padties kalta ne vuos per amius! Ir tepadeda
vos valstybs vaidmuo?
krat, kuriame dominuo vien Lenk Rinkim Akcija mums Dievas!
Kitatauiai vaikai nra ja neintegruoti valstybs ir Tomaevskis. ia daugiau
http://www.propatria.
skatinami mokytis lietuvi gyvenim asmenys, galima sia esame kalti mes, kad ne lt/2014/10/pauliuskruo
kalbos, istorija pateikiama i nesunkiai paversti antivals sugebame integruoti io kra piskaipvilniuatgavomeir.
Lenkijoje parayt vadovli, tybikai nusiteikusi piliei to kitataui. Mes negalime html
statomi paminklai tkstan zona. Kas padaryta Ryt Uk pakeisti j tautybs, to daryti
Straipsnis publikuotas
ius taiki gyventoj sunai rainoje su vietos rusakalbiais ir nereikia, bet reikia ugdyti
portale propatria.lt
Leidjas
Vyr. redaktorius
redaktorius
maketuotoja
Laikratis Tautinink
Arvydas Radinas
Mantas Kuncaitis
Lukas Radinas
Vilma Gudeikait
balsas" skirtas nekomerciniam
issn 2345-0525
Gamyklos g. 2, Vilnius
Tel. +370 670 38040
kalbos redaktorius
naudojimui.
(c) Visos teiss saugomos [email protected]
sekretor
Gintar Zulyt
Kopijuoti bei platinti laikratyje
Justina Neverbickait
esani informacij be ratiko
Tiraas - 300 egz.
redakcijos sutikimo draudiama.

Document Outline