Titin (Full Name)

Text-only Preview

Methionylthreonylthreonylglutaminylal......
rylglycylphenylalanylprolylvalylproly......
ylglycylarginylalanyllysylleucylthreo......
nylglutamylleucylleucylvalyllysylalan......
utaminylvalylarginylvalylthreonylglyc......
glutaminylglutamylglycylaspartylleucy......
ylthreonylserylthreonylalanylglutamyl......
glutaminylthreonylarginylisoleucylglu......
nylglutaminylleucylprolylhistidyllysy......
ylglutaminylserylprolylserylprolyliso......
onylserylprolylisoleucylarginylserylv......
tamylglycyltyrosylvalylalanylserylser......
cylarginyltyrosylglycylvalylglutaminy......
serylalanylseryltyrosylalanylalanylglu...
lalanyllysylglutamylvalyllysylglutamin...
lanylalanylvalylalanylthreonylvalylval...
lalanylarginylvalylarginylglutamylprol...
tamylglutaminylthreonylalanylglutaminy...
eonylalanylvalylhistidylisoleucylgluta...
glutaminylvalylarginyllysylglutamylala...
threonyllysylvalylvalylvalylalanylalan...
lutaminylglutamylleucyllysylserylargin...
leucylthreonylthreonyllysylglutaminylg...
alylthreonylhistidylglutamylglutaminyl...
ylglutamyllysylthreonylphenylalanylval...
ylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyl...
oleucylserylglutamylglutamylisoleucylt...
taminylvalylthreonylglutaminylglutamyl...
ylthreonylarginyllysylthreonylvalylval...
nylthreonylprolyllysylvalyllysylglutam...
larginylglycylarginylglutamylglycyliso...
lutamylglutaminylvalylglutaminylisoleu...
ethionylarginyllysylglutamylalanylglut...
hreonylisoleucylalanylvalylalanylthreo...
utaminylglutamylthreonylisoleucylleucy...
onylmethionylalanylthreonylarginylglut...
utaminylvalylthreonylhistidylglycyllys...
lalanylglutamylalanylvalylalanylthreon...
ylglutaminylalanylarginylvalylarginylg...
lycylhistidylleucylglutamylglutamylser...
threonylthreonylleucylglutamyltyrosylg...
leucylserylalanylalanyllysylvalylalany...
nylprolylalanylserylglutamylprolylhist...
llysylprolylarginylvalylisoleucylgluta...
nylhistidylisoleucyllysylthreonylthreo...
hionylhistidylisoleucylserylserylgluta...
eonylaspartylleucylthreonylthreonylglu...
laspartyllysylarginylprolylarginylthre...
alanylthreonylvalylseryllysylisoleucyl...
ylhistidylglycyltyrosylglutamylalanyls...
lisoleucylalanylthreonylleucylglutamin...
eonylserylserylalanylglutaminyllysylis...
alanylprolylthreonylvalyllysylprolylse...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

nylalanylglutamylprolylthreonylprolyll...
olylphenylalanylalanylaspartylthreonyl...
erylglutamylalanylglycylvalylglutamylv...
lylserylisoleucylthreonylglycylthreony...
ylarginylphenylalanylglutamylvalylleuc...
yllysylvalylthreonylglutamylthreonylal...
alylglutamylisoleucylprolylvalylthreon...
rylglycylleucyllysylasparaginylvalylth...
lutamylserylvalylthreonylleucylglutamy...
cyltyrosylprolylserylprolylthreonylval...
lutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleu...
tylphenylalanylglutaminylisoleucylthre...
ylisoleucylalanylarginylleucylmethiony...
ylalanylalanylglutamylaspartylserylgly...
inylserylalanylvalylasparaginylglutamy...
onylserylcysteinyltyrosylleucylalanylv...
tamylphenylalanylglutamyllysylglutamyl...
glutamyllysylphenylalanylthreonylthreo...
ylalanylvalylglutamylserylarginylaspar...
tylthreonylserylleucylthreonylglutamyl...
lglycylglutamylprolylalanylalanylproly...
yllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyl...
lvalylvalylphenylalanylglycylcysteinyl...
nylprolyllysylprolylhistidylvalyltyros...
lylprolylleucylthreonylthreonylglycylt...
tyrosylasparaginyllysylglutaminylthreo...
ylvalylisoleucylserylmethionylthreonyl...
lanylglycylglutamyltyrosylthreonylisol...
sylhistidylglycylglutamylthreonylseryl...
lutamylglutamylalanylaspartyltyrosylgl...
ylglutaminylglutaminylglutamylmethiony...
taminylvalylthreonylalanylphenylalanyl...
ylvalylglycylglutamylthreonylalanylpro...
rylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamy...
inylalanylleucylisoleucylarginyllysyll...
eonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyr...
glutamylphenylalanylhistidylisoleucyls...
ylarginylleucylisoleucyllysylglutamyli...
ucylisoleucyllysylthreonylthreonylleuc...
mylglutamylaspartylglycylglutamylgluta...
lisoleucylserylglutamylserylglutamylal...
lanylaspartylleucylarginylisoleucyllys...
lleucylglutamylglycylmethionylglycylva...
einyllysylmethionylserylglycyltyrosylp...
yltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyl...
lycylglutamylarginyltyrosylglutaminylm...
lutaminylaspartylglycylarginylalanylse...
lvalylleucylprolylglutamylaspartylglut...
lanylphenylalanylalanylserylasparaginy...
nylisoleucylcysteinylserylglycyllysyll...
ylalanylprolylleucylglycylalanylprolyl...
nylleucylglutamylprolylvalylserylargin...
rolylarginylserylvalylserylarginylsery...
ylprolylalanylarginylmethionylserylpro...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

lalanylarginylmethionylserylprolylalan...
arginylarginylleucylglutamylglutamylth...
ylleucylglutamylarginylleucyltyrosylly...
yllysylprolylvalylserylphenylalanyllys...
ylasparaginylcysteinylarginylphenylala...
cylarginylprolylmethionylprolylglutamy...
ylalanylhistidylaspartylglycylglutamin...
ylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysyl...
artylglycylthreonylglutaminylserylleuc...
ylthreonylprolylserylaspartylserylglyc...
lylalanylglutaminylasparaginylarginyla...
ylserylvalylisoleucylleucylthreonylval...
ylglutaminylvalyllysylprolylmethionylp...
lysylasparaginylvalylasparaginylisoleu...
eucylglutamylmethionyllysylvalylarginy...
lylasparaginylprolylaspartylisoleucylv...
lserylaspartylisoleucylisoleucylvalylp...
lisoleucylarginylisoleucylglutamylglyc...
alanylleucyllysylisoleucylaspartylsery...
ylserylalanyltryptophyltyrosylthreonyl...
ginyllysylalanylglycylarginylaspartylt...
lvalylasparaginylvalylglutamylvalylglu...
ylglutamylprolylglutamylarginyllysylle...
glycylthreonyltyrosylarginylalanyllysy...
lglutamylleucylglutamylprolylleucylhis...
aminylglutamylglutaminyltryptophylglut...
osylaspartyllysylglutamyllysylglutamin...
phenylalanyllysyllysyllysylleucylthreo...
inylphenylalanylglycylprolylalanylhist...
ginylleucylthreonylprolylisoleucylsery...
ylvalylglutamyltryptophylleucylhistidy...
tamylalanylalanylasparaginylarginylleu...
inylglutamylphenylalanylglycyltyrosylc...
lycylvalylalanyltyrosylserylarginylasp...
hreonylcysteinylarginylalanylthreonyla...
laspartylhistidylthreonylserylalanylth...
rtylglutamyllysylserylleucylvalylgluta...
lylglutamylglycylarginyllysylglycylleu...
ylglutamylleucylglutamylarginylmethion...
lleucylthreonylglycylvalylthreonylthre...
lysylglutaminyllysylprolylaspartylisol...
ylprolylvalylarginylvalylleucylglutamy...
lphenylalanylarginylcysteinylarginylva...
minylprolyllysylvalylasparaginyltrypto...
lutaminylleucylisoleucylarginyllysylse...
alylarginyltyrosylaspartylglycylisoleu...
leucylvalylaspartylcysteinyllysylseryl...
ylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamy...
ylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyll...
ylglutaminylarginylglutamylaspartylphe...
inylarginylalanylprolylglutamylprolyla...
tidylvalylhistidylglutamylprolylglycyl...
utamylvalylglutaminyllysylvalylasparty...
threonylglutamylthreonyllysylglutamylv...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

nylglutamylarginylisoleucylthreonylhis...
ylglutamylserylglutamylglutamylleucyla...
ginylarginylthreonylglutamylglutamylgl...
leucylthreonylalanylvalylglutamylleucy...
lglutamylseryltyrosylglutamylglutamyll...
laspartylglutamylleucylleucylhistidylt...
lthreonylglutamylglutamylglutamyllysyl...
amylglycyllysylisoleucylthreonylisoleu...
rolylaspartyllysylisoleucylglutamylleu...
lalanylprolyllysylisoleucylphenylalany...
serylglutaminylthreonylvalylglycylglut...
idylphenylalanylarginylvalylarginylval...
lylglutamylcysteinylglutamyltryptophyl...
ysylisoleucylglutamylarginylserylaspar...
ltyrosyltryptophylprolylglutamylaspart...
leucylvalylisoleucylarginylaspartylval...
ylalanylserylisoleucylmethionylvalylly...
cylalanylglycylglutamylthreonylserylse...
leucylvalylglutaminylalanyllysylglutam...
anylthreonylglutaminylglutamylleucylgl...
ylglutamyllysylaspartylthreonylmethion...
lcysteinylglutamylthreonylserylglutamy...
ysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyc...
tamylglycylaspartyllysyltyrosylarginyl...
yllysylvalylhistidylphenylalanylleucyl...
ylaspartylthreonylserylaspartylalanylg...
lvalylleucylvalylglutamylaspartylgluta...
eonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgl...
lphenylalanylvalyllysylglutamylleucylg...
alylprolylglutamylseryltyrosylserylgly...
soleucylvalylserylprolylglutamylaspara...
yptophyltyrosylhistidylasparaginylaspa...
paraginylglycyllysyltyrosylthreonyliso...
ycylarginylglutaminylasparaginylleucyl...
onyllysylglutamylaspartylglutaminylgly...
valylisoleucylaspartylglycyllysyllysyl...
llysylmethionyllysylprolylarginylproly...
aminylglycylleucylserylaspartylglutami...
laspartylisoleucylvalylglutaminylleucy...
glutamylserylvalylglutamylglycylvalylt...
ylglutaminylglutamylvalylglutaminylpro...
lisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylg...
ylleucylisoleucylglutamylaspartylmethi...
anylglycylasparaginyltyrosylserylpheny...
lleucylglycylleucylserylthreonylserylg...
erylvalylaspartylvalylisoleucylthreony...
raginylvalylisoleucylglutamylglycylthr...
cysteinyllysylvalylserylvalylprolylasp...
yptophyltyrosylleucylasparaginylaspart...
rolylaspartylaspartylarginylvalylgluta...
lthreonyllysylglutaminylarginylleucylv...
onylhistidylalanylserylaspartylglutamy...
eucylvalylglycylarginylvalylglutamylth...
ylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuc...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

cylleucylarginylaspartylleucylthreonyl...
utaminylasparaginylvalylvalylphenylala...
histidylserylglycylisoleucylaspartylva...
lalanyllysylaspartyllysylglutamylisole...
yllysylisoleucylglutamylalanylhistidyl...
cylthreonylvalylleucylasparaginylmethi...
lutamylglycyllysyltyrosylthreonylpheny...
sparaginylmethionylthreonylserylglycyl...
lglycylalanylisoleucylseryllysylprolyl...
eonylvalylalanylglutamylserylglutaminy...
tamylcysteinylglutamylvalylalanylaspar...
lglutamyltryptophylleucylarginylaspart...
ucylthreonylasparaginylasparaginylisol...
tylglycylhistidyllysylarginylarginylle...
hreonyllysylleucylaspartylaspartylisol...
yrosyllysylvalylalanylthreonylseryllys...
ylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleuc...
raginylleucylthreonylvalylthreonylglut...
lvalylphenylalanylthreonylvalylglutamy...
ginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltr...
ycylvalylvalylleucylglutamylserylaspar...
leucylserylvalyllysylglycylthreonyliso...
eucyllysylasparaginylcysteinylalanylis...
lyltyrosylglycylphenylalanylarginylleu...
erylalanylarginylleucylhistidylvalylgl...
oleucyllysyllysylprolyllysylaspartylva...
raginylalanylthreonylvalylalanylphenyl...
istidylaspartylthreonylvalylprolylvaly...
llysylserylvalylglutamylisoleucyllysyl...
inylleucylvalylserylglutamylarginyllys...
leucylglutaminylasparaginylisoleucylse...
lutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalyl...
inyllysylalanyllysylleucylphenylalanyl...
isoleucylthreonyllysylthreonylmethiony...
alylprolylglutamylthreonyllysylthreony...
teinylglutamylvalylserylhistidylphenyl...
thionyltryptophylleucyllysylasparaginy...
ylmethionylserylglutamyllysylphenylala...
ylglycyllysylleucylhistidylglutaminyll...
araginylthreonylserylthreonylglutamyla...
reonylphenylalanylvalylcysteinylglycyl...
erylalanylthreonylleucylthreonylvalylt...
eucylthreonylserylmethionylleucyllysyl...
lutamylglutamyllysylaspartylthreonylis...
valylthreonylvalylasparaginyltyrosylgl...
syltryptophylleucyllysylasparaginylgly...
threonylaspartyllysylcysteinylglutamin...
lleucylthreonylhistidylserylleucylaspa...
alylhistidylphenylalanylglycylaspartyl...
phenylalanylvalylalanylglycyllysylalan...
ylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargi...
lanylarginyllysylhistidylisoleucyllysy...
lutamyllysyllysylarginylalanylmethiony...
mylvalylserylglutamylprolylaspartyliso...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

phylmethionyllysylaspartylaspartylglut...
ucylthreonylaspartylarginylisoleucylly...
lysyltyrosylvalylhistidylarginylleucyl...
rginylmethionylserylaspartylalanylglyc...
nylglycylglycylasparaginylvalylserylth...
valylglutamylglycylarginylaspartylvaly...
cyllysyllysylglutamylvalylglutaminylva...
arginylalanylvalylvalylglutamylphenyla...
ylaspartylaspartylvalylaspartylalanylh...
ylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspa...
lutaminylglutamylarginylhistidyllysylt...
nylisoleucylhistidylarginylmethionylph...
eonylarginylglutaminylserylaspartylala...
nylalanylvalylalanylglycylarginylaspar...
lleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpr...
alylleucylglutaminylglutamylleucylglut...
minylserylglycyllysylprolylalanylargin...
nylisoleucylserylglycylarginylprolylgl...
yptophyltyrosyllysylglutamylglutamylgl...
ycylphenylalanyllysylcysteinyllysylphe...
ylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleu...
nylphenylalanylprolylglutamylaspartyla...
einylglutamylalanyllysylasparaginylasp...
ylthreonylserylalanylserylleucylserylv...
lvalylserylprolylaspartylglutaminylglu...
lylprolylalanylisoleucylisoleucylthreo...
reonylvalylthreonylserylglutamylglycyl...
alanylglutaminylcysteinylarginylvalyls...
ylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysy...
olylserylarginylphenylalanylphenylalan...
lphenylalanylglutamylaspartylthreonylt...
ucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylg...
yltyrosylthreonylphenylalanylvalylalan...
glycylglutaminylvalylserylserylthreony...
glutamylalanylprolylglutamylserylisole...
oleucylglutamylglutaminylglutamylisole...
nyllysylglutamylphenylalanylserylseryl...
lutamylglutamylglutamylglycylleucylhis...
minylleucylseryllysylisoleucylasparagi...
ucylleucylserylglutamylserylprolylvaly...
anylaspartylserylglutamyllysylglutamyl...
phenylalanylisoleucyllysylglutamylvaly...
eucylserylmethionylglycylaspartylvalyl...
nylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyl...
tryptophylphenylalanylphenylalanylaspa...
nylprolylserylalanylaspartyltyrosyllys...
rtylglycylaspartylaspartylhistidylsery...
ylalanylthreonyllysylleucylglutamylasp...
hreonylcysteinylmethionylalanylserylas...
threonylisoleucylcysteinylserylalanylt...
ylseryllysylglycylglutamylglycylhistid...
onylglutamylserylalanylvalylalanyllysy...
ylglycylprolylcysteinylprolylprolylhis...
lleucyllysylprolylisoleucylarginylcyst...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

olylalanylisoleucylphenylalanylglutamy...
tamylprolylalanylprolylthreonylvalylth...
utamylasparaginyllysylglutaminylleucyl...
yrosylthreonylisoleucylisoleucylhistid...
lserylglycylthreonylphenylalanylisoleu...
utaminylarginylglutamylaspartylserylgl...
lysylalanylglutamylasparaginylmethiony...
ysteinylalanylalanylglutamylleucylleuc...
threonylaspartylmethionylthreonylaspar...
yllysylserylthreonylprolylglutamylalan...
lprolylglutaminylthreonylprolylleucyll...
alanylleucylaspartylserylglutamylgluta...
lphenylalanylvalyllysylaspartylthreony...
ucylisoleucylthreonylglutamylglutamyla...
lseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyl...
lleucylserylserylglutaminylleucylproly...
ylleucylglutaminylserylisoleucylleucyl...
ylthreonylprolylglutamylserylthreonyla...
teinylisoleucylasparaginylglycylseryli...
nylprolylleucyllysylglutamylprolylsery...
eucylglutaminylisoleucylvalylglutaminy...
alanylseryllysylglutamylglycylisoleucy...
mylprolylglutamylthreonylglutaminylala...
glutamyllysylisoleucylphenylalanylprol...
lglutamylglutaminylisoleucylasparaginy...
olylleucyllysylthreonylleucylleucylala...
raginyltyrosylprolylglutaminylserylser...
ionylhistidylseryltyrosylleucylthreony...
lylleucylserylleucyllysylglutamyllysyl...
sparaginylarginylglutamylglutaminylarg...
sylglutaminylglutamylalanylglutaminyls...
lglutaminylserylleucylalanylglutamylgl...
lglutaminylserylprolylaspartylvalylmet...
asparaginyltyrosylglutamylprolylleucyl...
ylcysteinylthreonylglutamylglycylglycy...
mylserylalanylasparaginylprolylleucylg...
minylaspartylserylalanylvalylarginylis...
erylleucylarginylphenylalanylprolylleu...
lglutaminylvalylleucylleucyllysylgluta...
araginylvalylvalylmethionylprolylproly...
ylglutamylseryllysylarginylglutamylpro...
lylglutaminylglutamylvalylglutaminylgl...
llysylglutamylserylleucylleucylserylgl...
glutaminylarginylleucylasparaginylleuc...
cysteinylarginylalanylleucylglutaminyl...
lglutaminylprolylglycylleucylphenylala...
inylasparaginylisoleucylglutamyllysylv...
lasparaginylisoleucylthreonylglutaminy...
ucylmethionylcysteinylmethionyltyrosyl...
serylvalylthreonylglutamylglutamylvaly...
lglutamylaspartylvalylaspartylprolylgl...
eucyllysylmethionylglutamylleucylargin...
ylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylglu...
ylthreonylalanylglutamylglycylprolylar...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

lycylalanyllysylthreonylserylleucylglu...
artylserylphenylalanylserylglycylseryl...
soleucylthreonylglutamylprolylglutamyl...
lisoleucylserylthreonylglutamylglutamy...
aginylvalylglutaminylserylarginylvalyl...
eonylprolylvalylthreonyllysylglycylval...
spartylglutamyllysylglutaminylaspartyl...
glutamylglutamyllysylglutamylglutamyls...
reonylglutamylglutamylvalylalanylthreo...
tamylalanylglutamylglycylglycylleucyli...
prolylmethionylisoleucylhistidylthreon...
valylserylglutamylglutamylglycylaspart...
nylthreonylserylisoleucylthreonylaspar...
aginyltryptophyltyrosylphenylalanylglu...
lylserylaspartylglutamyllysylphenylala...
partylglutaminylasparaginylthreonyltyr...
artyllysylvalylasparaginylthreonylglut...
lglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyl...
lglycyllysylthreonylalanylthreonylsery...
llysylarginylalanylalanylprolylvalylis...
utamylprolylleucylglutamylvalylalanyll...
lphenylalanylthreonylcysteinylglutamyl...
lasparaginylvalylarginylphenylalanylgl...
alanylglycylarginylglutamylisoleucylty...
einylserylisoleucylarginylserylserylly...
glutamylisoleucylleucylarginylthreonyl...
ylglycylglutamyltyrosylthreonylcystein...
yltyrosylglycylserylvalylserylcysteiny...
ylvalylthreonylvalylprolylglycylglycyl...
leucylleucylprolylglutamylarginyllysyl...
utamylvalylvalylleucyllysylserylvalyll...
mylglutamylglutamylglutamylprolyllysyl...
glutamyllysylvalyllysyllysylprolylalan...
olylprolyllysylprolylvalylglutamylglut...
lvalylthreonyllysylarginylglutamylargi...
ylthreonyllysylvalylprolylglutamylisol...
ylleucylprolylalanylprolylglutamylprol...
nylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyl...
lprolylglutamylprolylthreonylprolyliso...
ylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysy...
lyllysylglutamylglutamylalanylalanylly...
lysylglycylvalylprolyllysyllysylthreon...
lalanylglutamylarginylarginyllysylleuc...
cylglutamyllysylprolylprolylaspartylgl...
nyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylv...
lyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyl...
tamylserylglutamylphenylalanylvalylgly...
lanylglutamylcysteinylleucylvalylseryl...
hreonylthreonyltryptophylmethionyllysy...
eucylarginylglutamylserylprolyllysylhi...
lanylaspartylglycyllysylaspartylarginy...
cylaspartylvalylglutaminylleucylseryla...
hreonylcysteinylvalylleucylarginylleuc...
ylthreonylserylthreonylalanyllysylleuc...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

rolylvalylarginylphenylalanylvalyllysy...
amylvalylthreonylvalylvalyllysylglycyl...
serylcysteinylglutamylleucylasparaginy...
alyltryptophylarginyllysylaspartylglyc...
ysylprolylglycylarginylisoleucylvalylp...
ylmethionylarginylalanylleucylthreonyl...
spartylaspartylthreonylaspartylalanylg...
reonylvalylglutamylasparaginylalanylas...
ysteinylserylserylcysteinylvalyllysylv...
nylaspartyltryptophylleucylvalyllysylp...
inylhistidylvalyllysylprolyllysylglycy...
lalanylcysteinylaspartylisoleucylalany...
inylisoleucyllysyltryptophylphenylalan...
lisoleucylprolylalanylglutamylprolylas...
mylisoleucylleucylarginylaspartylglycy...
ucyllysylisoleucyllysylasparaginylalan...
oleucylalanylglutamyltyrosylalanylvaly...
ylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucy...
lglutamylvalylglutamylleucylleucyllysy...
ylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysy...
ylaspartylalanylglutamylisoleucylseryl...
ylglycylglutaminyltryptophyllysylleucy...
inylprolylserylprolylthreonylcysteinyl...
lglycylglycyllysylarginylphenylalanyll...
yllysylleucylaspartylglutaminylalanylg...
aminylalanylleucylasparaginylalanyliso...
ylleucylthreonylvalyllysylglutamylisol...
anylalanylvalylprolylleucyllysylaspart...
rginylarginylglutaminylalanylarginylph...
cylthreonylarginylglutamylalanylaspara...
ysylglycylprolylaspartylisoleucylisole...
nylalanylaspartylisoleucylisoleucylala...
isoleucylleucylvalylisoleucylasparagin...
ylaspartylaspartylglutamylglycylvalylt...
utamylglycyllysyllysylthreonylserylala...
reonylglycylisoleucylarginylleucyllysy...
ucylglutamylaspartylglutaminylthreonyl...
eonylalanylthreonylphenylalanylvalylcy...
lutamyllysylmethionylhistidylvalylvaly...
inylaspartylalanyllysylleucylhistidylt...
cylisoleucylserylserylglutamylglycylly...
mylmethionyllysylglutamylvalylthreonyl...
lglutaminylisoleucyllysylalanylglutami...
ylthreonylalanylglutaminylleucyllysylv...
lyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllys...
ylalanylvalylglutamyllysylaspartylglut...
teinylglutamylvalylseryllysylaspartylv...
lalanyllysylaspartylglycylglutamylglut...
lysyltyrosylserylisoleucyllysylalanyla...
oleucylleucyllysylisoleucyllysyllysyla...
ylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinyla...
tyllysylthreonyllysylalanylasparaginyl...
inylleucylisoleucylglutamylvalylglutam...
ylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyl...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

lalanylglutamylisoleucylglutamylleucyl...
tidylglycylglutaminyltryptophyllysylle...
ylthreonylalanylserylprolylaspartylcys...
tamylaspartylglycyllysyllysylhistidyli...
ylasparaginylcysteinylglutaminylleucyl...
ylvalylserylphenylalanylglutaminylalan...
alanylalanylasparaginylleucyllysylvaly...
leucylphenylalanylisoleucylthreonylpro...
ylphenylalanylglutamyllysylaspartylglu...
lcysteinylglutamylvalylserylarginylglu...
larginyltryptophylleucyllysylglycylthr...
eonylglycylaspartylaspartylarginylphen...
laspartylglycylthreonyllysylhistidylse...
lalanylalanylphenylalanylglutamylaspar...
nylphenylalanylglutamylalanylglutamyla...
ycyllysylleucylisoleucylisoleucylgluta...
lphenylalanylleucylthreonylprolylleucy...
sylglutamyllysylglutamylserylalanylval...
leucylserylhistidylaspartylasparaginyl...
lphenylalanyllysylasparaginylaspartylg...
nylthreonylarginylserylvalylserylmethi...
llysylthreonylhistidylserylisoleucylth...
ylserylisoleucylaspartylaspartylthreon...
lylglutamylalanylmethionylglycylmethio...
cylthreonylvalylleucylglutamylglycylas...
onylglycyllysylleucylglutaminylasparty...
lysylaspartylglutamylvalylisoleucylleu...
ucylseryllysylalanylaspartylalanylprol...
ysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuc...
lanylvalylisoleucyllysylthreonylaspart...
eucylisoleucylleucyllysyllysylalanylle...
ylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylas...
yllysylthreonylserylglycyllysylleucyla...
inylglutamylisoleucyllysylleucylvalyla...
lglutamylvalylmethionylglutamylthreony...
lalanylglutamylthreonylglutamylisoleuc...
eucylhistidylalanylasparaginyltryptoph...
nylleucylleucylglutaminylthreonylproly...
lysylglutamylglutamylglycyllysylisoleu...
stidylasparaginylcysteinylarginylleucy...
ycylvalylaspartylphenylalanylglutaminy...
erylserylalanylhistidylleucylarginylva...
glycylleucylleucylarginylprolylleucyll...
nylalanylglycylglutamylthreonylalanylt...
lglutamylleucylseryltyrosylglutamylasp...
yptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyll...
yllysylvalylvalylprolylarginylserylglu...
ylleucylthreonylleucylarginylaspartylv...
ylglycylglutamylvalylglutaminylleucylt...
nyllysylthreonylhistidylalanylasparagi...
amylprolylprolylvalylglutamylphenylala...
laspartylglutaminylthreonylvalylglutam...
lvalylleucylglutamylcysteinylglutamylv...
alanyllysylvalyllysyltryptophylphenyla...
file:///C|/Users/Ryan/Desktop/Titin.txt[9/25/2010 12:52:27 PM]

Document Outline

  • Local Disk