Umowa wynajmu sprzetu

Text-only Preview

UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU

Zawarta dnia ___/___/_______r umowa pomiędzy:
………………………………. legitymującym się dowodem tożsamości seria..............numer........................,
zwanym dalej Wynajmującym a:
…………………………………legitymującym się dowodem tożsamości seria..............numer........................,
zwanym dalej Najemcą.
§1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem sprzętu będącego podmiotem wynajmu.
Sprzęt, o którym mowa w niniejszej umowie:
1. ( sprzęt będący podmiotem umowy )
2.
3.
4.
5.
6.
7. Inne:
...........................................................................................................................…
......................................................................................................................
Istotne uwagi odnośnie stanu sprzętu przed rozpoczęciem wynajmu:
.....................................................................................................................................…
.......................................................................................................................................
§2. Wynajmujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia, które w dzierżawę
przyjmuje z dniem zawarcia niniejszej umowy.
§3. Umowa zostaje zawarta na okres od................................ do ...............................
§4. Wynajem opiewa na kwotę …........... zł płatnych przy zdaniu sprzętu.
§5. Najemca zobowiązuje się używad przedmiot wynajmu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie
dokonywad w nim zmian bez zgody Wynajmującego.
§6. Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia na skutek
uszkodzeo powstałych z winy Najemcy oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem.
§7. Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiad ani w jakikolwiek sposób obciążad przedmiotu
dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.
§8. Po zakooczeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócid Wynajmującemu przedmiot
wynajmu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
§9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się
rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
§11. Najemca zobowiązuje się korzystad ze sprzętu zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.
§12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.


...................................... ......................................
Wynajmujący Najemca